Aktualności

VI. Bal Podchorążego


W dniu  5 grud­nia 2015 roku stu­den­ci Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, jak co roku, zor­ga­ni­zowali Bal Pod­chorążego w Białym Pałacu w Niesięcinie.

Gość­mi hon­orowy­mi byli:
gen. broni Mirosław RÓŻAŃSKI, Dowód­ca Gen­er­al­ny Rodza­jów Sił Zbro­jnych,
płk dr Piotr PERTEK, Prorek­tor ds. Wojskowych Wyższej Szkoły Ofi­cer­skiej Wojsk Lądowych we Wrocław­iu,
prof. zw. dr hab. n. med. Jurek OLSZEWSKI, Dziekan Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego UM,
płk lek. Zbig­niew ASZKIELANIEC, Komen­dant Wojskowego Cen­trum Ksz­tałce­nia Medy­cznego w Łodzi,
ppłk ks. Grze­gorz KRUPSKI, Kapelan Wojskowy,
prof. dr hab. n. med. Jan BŁASZCZYK, Rzecznik Odpowiedzial­noś­ci Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej,
oraz dowód­cy pod­chorążych i del­e­gac­je pod­chorążych wyższych uczel­ni wojskowych.

  • Opublikowano: 6 grudnia 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP