Aktualności

VI Konferencja “W SERCU ŁODZI”


Szanowni Państ­wo,
Koleżan­ki i Koledzy,

W imie­niu Komite­tu Naukowego i Orga­ni­za­cyjnego mam zaszczyt zaprosić na VI już edy­cję Kon­fer­encji „W SERCU ŁODZI”, która odbędzie się w dniu 14 kwiet­nia 2018 w Auli 1000, Cen­trum Klin­iczno – Dydak­ty­cznym UM w Łodzi.

Wzorem lat poprzed­nich, nasza kon­fer­enc­ja będzie miała charak­ter eduka­cyjny, a jej celem jest przy­bliże­nie środowisku lekarzy kar­di­ologów, internistów lekarzy rodzin­nych, ratown­ików medy­cznych, pielęg­niarek i stu­den­tów aktu­al­nych wyty­cznych doty­czą­cych far­makoter­apii oraz elek­troter­apii związanej z mig­otaniem przed­sionków.

Kon­tynu­u­je­my wprowad­zoną w lat­ach ubiegłych dodatkową for­mę edukacji – ses­je satelitarne poświę­cone elek­troter­apii, telem­e­dy­cynie oraz lecze­niu nad­ciśnienia tęt­niczego prowad­zone przez lumi­narzy kar­di­ologii pol­skiej.

Pon­ad­to pro­ponu­je­my sesję pod patronatem ZUS, w trak­cie której poruszane będą zagad­nienia związane z niez­dol­noś­cią do pra­cy chorych z mig­otaniem przed­sionków oraz wskazań do leczenia sana­to­ryjnego tych chorych.

Uzu­pełnie­niem poszczegól­nych sesji będą omaw­iane inter­ak­ty­wnie przy­pad­ki klin­iczne pozwala­jące na sprawdze­nie wiedzy uczest­ników i pod­ję­cie samodziel­nie decyzji ter­apeu­ty­cznych. Przed­staw­iane prob­le­my omówione będą od pod­staw, uwzględ­ni­a­jąc zarówno zagad­nienia klin­iczne jak i elek­trokar­dio­graficzne.

Przed­staw­imy również nowoś­ci doty­czące elek­trokar­di­ologii, w więk­szoś­ci dostęp­ne już dla naszych pac­jen­tów. Połącze­nie wiedzy i doświad­czeń najlep­szych spec­jal­istów i auto­ry­tetów łódz­kich ośrod­ków będzie stanow­iło kom­pendi­um wiedzy o współczes­nej far­makoter­apii i elek­troter­apii.

Rejes­trac­ja na stron­ie www.wserculodzi.pl
Zaprasza­my do udzi­ału !

Prze­wod­niczą­cy Komite­tu Naukowego i Orga­ni­za­cyjnego
Prof. Jerzy Krzysztof Wran­icz

  • Opublikowano: 3 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP