Aktualności

VI Łódzka Konferencja „EKG wczoraj, dziś i jutro”


W dniu 28 listopa­da 2015 roku zaprasza­my wszys­t­kich zain­tere­sowanych elek­trokar­dio­grafią na VI Łódzką Kon­fer­encję „EKG wczo­raj, dziś i jutro”. Zdobyła już sobie ona stałe miejsce w pro­gramie naukowych imprez kar­di­o­log­icznych. W ubiegłym roku postanow­iliśmy prze­nieść kon­fer­encję do Cen­trum Dydak­ty­cznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Okaza­ło się, że była to dobra decyz­ja.

Frek­wenc­ja przekroczyła nasze najśmiel­sze oczeki­wa­nia i zarówno uczest­ni­cy, jak i wykład­ow­cy oraz wys­taw­cy, byli zad­owoleni z nowego miejs­ca. Dlat­ego w tym roku również spotkamy się w Auli 1000. Pro­gram naukowy kon­fer­encji jest już dostęp­ny na stron­ie inter­ne­towej. Mamy nadzieję, że każdy zna­jdzie w nim coś intere­su­jącego Nasi wykład­ow­cy już przy­go­towu­ją ciekawe elek­trokar­dio­gramy, które zaprezen­tu­ją Państ­wu 28 listopa­da. Będzie moż­na wraz z nimi rozwiązy­wać zagad­ki elek­trokar­dio­graficzne.

Nasi spon­sorzy zaprezen­tu­ją nowoś­ci w swo­jej ofer­cie leków oraz sprzę­tu. No i oczy­wiś­cie nie zabraknie okazji do koleżeńs­kich spotkań i ciekawych dyskusji pod­czas prz­erw między ses­ja­mi naukowy­mi. Z radoś­cią powita­my zarówno stałych bywal­ców łódzkiej Kon­fer­encji „EKG wczo­raj, dziś i jutro”, jak i tych, którzy wezmą w niej udzi­ał po raz pier­wszy.   Zapew­ni­amy, że nie będziecie się Państ­wo nudz­ić.

Więcej infor­ma­cji: www.ekg.umed.pl

  • Opublikowano: 24 września 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP