Aktualności

VI warsztaty „EKG i kardiostymulator”


Szanowni Państ­wo,

Serdecznie zaprasza­my na VI warsz­taty „EKG i kar­diosty­mu­la­tor”, które odbędą się w dni­ach 29–30 czer­w­ca 2017r. w Ośrod­ku Kon­fer­en­cyjnym w Dobieszkowie koło Łodzi.

Po raz kole­jny, eksper­ci z wiodą­cych ośrod­ków elek­troter­apii ser­ca w kra­ju przy­bliżą Państ­wu tem­aty związane z anal­izą zapisów EKG ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem sty­mu­lacji ser­ca.

W częś­ci warsz­ta­towej spotka­nia uczest­ni­cy będą mogli samodziel­nie anal­i­zować zapisy holterowskie oraz poz­nać zasady pro­gramowa­nia współczes­nych kar­diosty­mu­la­torów i wszczepi­al­nych kar­diow­ert­erów-defi­bry­la­torów różnych firm.

Spotkanie „EKG i kar­diosty­mu­la­tor” adresu­je­my do wszys­t­kich lekarzy zain­tere­sowanych prob­lematyką sty­mu­lacji ser­ca, nie tylko do wykonu­ją­cych zabie­gi implan­tacji czy kon­troli tych urządzeń, lecz również do szkolą­cych się w kar­di­ologii lub sprawu­ją­cych opiekę ambu­la­to­ryjną nad pac­jen­ta­mi z wszczepi­onym kar­diosty­mu­la­torem.

Prze­wod­niczą­cy Komite­tu Naukowego
Pro­fe­sor Andrzej Lubińs­ki

Prze­wod­niczą­cy Komite­tu Orga­ni­za­cyjnego
Dr med. Andrzej Bissinger

  • Opublikowano: 22 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP