Aktualności

VII Konferencja Naukowa „EKG – wczoraj, dziś i jutro”


ekg-2016

Szanowni Państ­wo,

Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi wspól­nie z Kat­e­drą Kar­di­ologii zaprasza do udzi­ału w kon­fer­encji „EKG-wczo­raj, dziś i jutro”, której Prze­wod­niczącą Komite­tu Orga­ni­za­cyjnego jest Prof. dr hab. med. Mał­gorza­ta Kurpe­sa.

Kon­fer­enc­ja zaplanowana jest na 26 listopa­da 2016 r. w Cen­trum Klin­iczno – Dydak­ty­cznym UM w Łodzi.

Pod­czas kon­fer­encji zostaną przeprowad­zone cztery ses­je wykład­owe: „EKG w różnych sytu­ac­jach klin­icznych”, „Inter­ak­ty­w­na anal­iza przy­pad­ków elek­trokar­dio­graficznych”, „Zaburzenia ryt­mu w kar­di­ologii inter­wen­cyjnej”, „Nie wiem co jest w tym EKG – Zapy­tam kolegę”, w ramach których odbędą się liczne wykłady spec­jal­istów z dziedziny kar­di­ologii.

DATA
26/11/2016 r.

Miejsce
Cen­trum Dydak­ty­czne Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego
ul. Pomors­ka 251, Łódź

Rejes­trac­ja
www.ekg.umed.pl/rejestracja/

Koszt udzi­ału w kon­fer­encji:
Lekarze – 70zł, Stu­den­ci – 0zł, Pozostali – 35zł

  • Opublikowano: 4 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP