Aktualności

VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardio-Prenatal


Serdecznie zaprasza­my na VII Kon­fer­enc­je Naukowo-Szkole­niową Kar­dio-Pre­na­tal, orga­ni­zowaną przez Sto­warzysze­nie na Rzecz Roz­wo­ju Kar­di­ologii Pre­na­tal­nej oraz Sekcję Echokar­dio­grafii i Kar­di­ologii Pre­na­tal­nej Pol­skiego Towarzyst­wa Ultra­sono­graficznego w dniu 10 październi­ka 2015 pod tytułem:

Od diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej do wyp­isu dziec­ka ze szpi­ta­la
From pre­na­tal diag­no­sis to dis­charge neonate from hos­pi­tal.

Spotkanie odbędzie się w Łodzi, zakres mery­to­ryczny Kon­fer­encji obe­jmie pre­na­tal­ną diag­nos­tykę obra­zową, położnict­wo, neona­tologię, kar­di­ologię i kar­diochirurgię. Gość­mi spec­jal­ny­mi Kon­fer­encji będzie Prof. Reuven Ach­i­ron z Izraela oraz Prof. Thomas Kohl z Niemiec. Główny­mi prele­gen­ta­mi będą pro­fe­sorowie z Insty­tu­tu Cen­trum Zdrowia Pol­s­ki uczest­niczą­cy w długiej sztafe­cie diag­nos­ty­ki i leczenia płodu/noworodka z wadą wrod­zona ser­ca. Celem kon­fer­enc­je jest wymi­ana doświad­czeń między lekarza­mi różnych spec­jal­noś­ci w celu opra­cow­a­nia stan­dard­ów postępowa­nia umożli­wia­ją­cych wyko­rzys­tanie unikalnego potenc­jału Insty­tu­tu Cen­trum Zdrowia Mat­ki Pol­ki jako ośrod­ka ref­er­en­cyjnego w diag­nos­tyce i lecze­niu wrod­zonych wad ser­ca diag­no­zowanych pre­na­tal­nie. W spotka­niu uczest­niczyć będą również przed­staw­iciel fun­dacji dzi­ała­ją­cych na rzecz dzieci z wada­mi wrod­zony­mi ser­ca, które przed­staw­ią aktu­al­ną sytu­ację oraz propozy­c­je rozwiązań w celu poprawy diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej oraz opie­ki przed- jak i pourodzeniowej.

Życzymy, aby pro­gram kon­fer­encji okazał się ciekawy i był inspiracją dla dal­szej owoc­nej pra­cy. Mamy również nadzieje, że dzię­ki takim spotkan­iom przy­czyn­imy się do poprawy stan­dard­ów opie­ki oraz efek­tów leczenia noworod­ków z wrod­zoną wadą ser­ca.

Serdecznie zaprasza­my w imie­niu Komite­tu Naukowego i Orga­ni­za­cyjnego do udzi­ału w kon­fer­encji.

Więcej infor­ma­cji: http://www.kardiologia-prenatalna.org.pl/events/kardio-prenatal/content/show/zaproszenie,309.html

 

  • Opublikowano: 24 września 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP