Aktualności

VII Konferencji im J.W.Grotta — nowości w diabetologii


1

Szanowni Państ­wo,

serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w VII Kon­fer­encji im J.W.Grotta — nowoś­ci w dia­betologii — www.grott.edu.pl

Pro­gram Kon­fer­encji

Aby się zare­je­strować proszę kliknąć tutaj

 Orga­ni­za­torem kon­fer­encji jest Kat­e­dra Pielęg­niarst­wa Klin­icznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi  oraz Łódz­ki Odd­zi­ał Pol­skiego Towarzyst­wa Dia­beto­log­icznego.

kon­fer­enc­ja została obję­ta patronatem hon­orowym Rek­to­ra UM.

  • Opublikowano: 11 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP