Aktualności

VII Puchar Medyczny w Badmintonie 2018 oraz VI Mistrzostwa Polski Lekarzy w Badmintonie 2018 r.


19 i 20 maja 2018 r. w hali Cen­trum Sportu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi roze­grany został VII Medy­czny Puchar Bad­mintona oraz VI Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki Lekarzy i Lekarzy Den­tys­tów w Bad­mintonie.

Trady­cyjnie orga­ni­za­torem spotka­nia był Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz fir­ma Li-Ning Pol­s­ka. Turniej został obję­ty patronatem przez Naczel­ną Izbę Lekars­ka i Okrę­gową Izbę Lekarską w Łodzi.

Goś­ciem hon­orowym był Kan­clerz Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi — dr n. med. Jacek Grabows­ki, który dokon­ał uroczys­tego otwar­cia turnieju i pow­i­ta­nia uczest­ników. Wśród zapros­zonych goś­ci byli również: Dyrek­tor Biu­ra Pro­mocji UM — mgr Joan­na Mil­czarek, Kierown­ik Cen­trum Sportu UM — dr n. med. Krzysztof Bort­nik oraz Sekre­tarz Klubu Uczel­ni­anego AZS — mgr Katarzy­na Roż­ni­a­ta.

Impreza sportowa skierowana była do sze­rok­iej grupy przed­staw­icieli zawodów związanych
z medy­cyną oraz pra­cown­ików i stu­den­tów Uni­w­er­sytetów Medy­cznych w Polsce. Roze­gra­no również turniej dziecię­cy w dwóch kat­e­go­ri­ach wiekowych.

Wśród uczest­ników moż­na było spotkać lekarzy różnych spec­jal­noś­ci, den­tys­tów, far­ma­ceutów oraz liczną grupę stu­den­tów pol­s­kich uczel­ni medy­cznych. Na star­cie dwud­niowych zawodów stanęło pon­ad stu zawod­ników, gotowych do wal­ki o medale i pamiątkowe dyplomy.  Wszyscy uczest­ni­cy zawodów otrzy­mali zestawy upominkowe firmy Col­gate-Pol­s­ka. W ciągu dwóch dni turniejowych 106 zawod­ników roze­grało pon­ad 200 poje­dynków w różnych kat­e­go­ri­ach wiekowych zdoby­wa­jąc pon­ad 13 tys. punk­tów.

VII Medy­czny Puchar Bad­mintona i VI Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki Lekarzy w Łodzi, pokazu­ją, że w środowisku medy­cznym bad­minton jest dyscy­pliną bard­zo pop­u­larną, o czym świad­czy licz­ba zawod­ników uczest­niczą­cych w turniejowych zma­gani­ach.

Serdecznie grat­u­lu­je­my wszys­tkim Uczest­nikom Turnieju!

  • Opublikowano: 29 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP