Aktualności

VII ZLOT ABSOLWENTÓW TOP 500 INNOVATORS 17–18 MAJA W ŁODZI


Serdecznie zapraszam Państ­wa na VII Meet-up Sto­warzyszenia Top 500 Inno­va­tors. Wydarze­nie odbędzie się w dni­ach 17–18 Maja w Zatoce Sportu PŁ gdzie zobaczą Państ­wo świa­towe innowac­je, poz­na­ją między­nar­o­dowych ekspertów i wezmą dzi­ał w prak­ty­cznych warsz­tat­ach.

Zaproszeni prele­gen­ci to świa­towej klasy spec­jal­iś­ci, którzy przed­staw­ią prak­ty­ki z jed­nego z najbardziej rozwinię­tych europe­js­kich ekosys­temów innowacji — Cam­bridge-Oxford-Lon­dyn UK. Wśród uczest­ników zna­jdziecie również spec­jal­istów z całego kra­ju związanych ze star­tu­pa­mi lub dzi­ała­ją­cych na styku nau­ki z biz­ne­sem. Wśród prele­gen­tów: prof.  Alan Bar­rell, Nicholas Coutts, Katarzy­na Wal­czyk-Matuszyk, Jakub Michal­s­ki, Hugh A. Ilyine, Marek Tyl, Daniel Maksym, Bar­tosz Sokolińs­ki, przed­staw­iciel Oxen­tia, przed­staw­iciel MNiSW. Uczest­ni­cy będą mogli sko­rzys­tać z sze­rok­iej ofer­ty warsz­tatów nastaw­ionych na realne i prak­ty­czne umiejęt­noś­ci.

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.TOP500MEETUP.PL

  • Opublikowano: 26 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP