Aktualności

VIII Konferencja Kardio-Prenatal


Szanowni Państ­wo,

serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w kole­jnej już VIII Kon­fer­encji  Naukowo-Szkole­niowej Kar­dio-Pre­na­tal  pod tytułem : Nowoś­ci.…

Kierown­ict­wo naukowe kon­fer­encji :
Prof. dr hab. n. med. Maria Respon­dek-Liber­s­ka – Zakład Kar­di­ologii Pre­na­tal­nej ICZMP
Dr n. med. M. Grze­si­ak – Kierown­ik Klini­ki Położnic­zo-Gineko­log­icznej ICZMP)

Patronat nad  kon­fer­encją sprawu­ją:

  • Sto­warzysze­nie na Rzecz Roz­wo­ju Kar­di­ologii Pre­na­tal­nej ,
  • Pol­skie Towarzyst­wo Neona­to­log­iczne
  • Insty­tut Cen­trum Zdrowia Mat­ki Pol­ki w Łodzi
  • Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi

Ter­min i miejsce:  27 październi­ka 2017  Insty­tut Cen­trum Zdrowia Mat­ki Pol­ki w Łodzi.

Zakres mery­to­ryczny Kon­fer­encji obe­jmie pre­na­tal­ną diag­nos­tykę obra­zową, położnict­wo, neona­tologię, kar­di­ologię i kar­diochirurgię, infekc­je około­porowe oraz ciekawe przy­pad­ki

Gość­mi spec­jal­ny­mi Kon­fer­encji będą:
Prof. Reuven Ach­i­ron z Izraela
Prof. E. Hel­wich — Kon­sul­tant Kra­jowy ds. neona­tologii
Prof. J. Białkows­ki — Kon­sul­tant Kra­jowy ds. kar­di­ologii dziecięcej
Prof. M. k. Borszews­ka-Kor­nac­ka – Prze­wod­niczą­ca Pol­skiego Towarzyst­wa Neona­to­log­icznego

Kon­fer­enc­ja ma charak­ter ogólnopol­s­ki i skierowana jest do sze­rok­iego grona odbior­ców w tym szczegól­nie: położników, neona­tologów, kar­di­ologów dziecię­cych, kar­diochirurgów,  radi­ologów, ultra­sono­grafistów, gene­tyków, neu­rologów i pedi­atrów.

Więcej infor­ma­cji oraz szczegółowy pro­gram razem z for­mu­la­rzem zgłoszeniowym  na stron­ie inter­ne­towej www.kardiologia-prenatalna.org.pl w zakład­ce poświę­conej kon­fer­encji.

 

 

  • Opublikowano: 19 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP