Aktualności

VIII Konferencja Naukowa pt. “EKG wczoraj, dziś i jutro”


25 listopa­da odbyła się VIII Kon­fer­enc­ja Naukowa pt. “EKG wczo­raj, dziś i jutro” zor­ga­ni­zowana przez Kat­e­drę  Kar­di­ologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz Fun­dację dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi ‑Fumed. Prze­wod­niczącą Kon­fer­encji była prof. Mał­gorza­ta Kurpe­sa.  Patronat nad Kon­fer­encją objęły Odd­zi­ał Łódz­ki Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­o­log­icznego oraz Sekc­ja Elek­trokar­di­ologii Niein­wazyjnej i Telem­e­dy­cyny Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­o­log­icznego. W kon­fer­encji uczest­niczyło niemal 500 lekarzy, stu­den­tów, tech­ników elek­trokar­di­ologii, pielęg­niarek i ratown­ików. Sze­rok­ie grono uczest­ników o różnym stop­niu zaawan­sowa­nia wiedzy elek­trokar­di­o­log­icznej mogło znaleźć tem­aty odpowiada­jące ich zain­tere­sowan­iom i rozwiewa­jące wąt­pli­woś­ci doty­czące aspek­tów tech­nicznych i klin­icznych. Pier­wsza ses­ja pt. “Powróćmy do pod­staw EKG” była dedykowana szczegól­nie początku­ją­cym adep­tom tej sztu­ki. Z wykładów dr hab. n. med. Ewy Trzos (Łódź), moż­na było się dowiedzieć jak praw­idłowo wykon­ać, a prof. dr n. med. Rafała Bara­nowskiego (Warsza­wa) jak opisać badanie EKG.

Kole­j­na ses­ja “Wyzwa­nia elek­trokar­dio­graficzne w mojej pra­cy lekarza…” przy­bliżała prak­tykom anal­izę EKG w kon­tekś­cie ablacji zaburzeń ryt­mu (dr hab. n. med. Paweł Ptaszyńs­ki — Łódź), medy­cyny sportowej (dr n. med. Bar­tosz Szafran — Wrocław), implan­tacji kar­diosty­mu­la­torów (prof. dr hab. n. med. Prze­mysław Mitkows­ki — Poz­nań) czy anal­izy zapisów holterows­kich (prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szy­dło — Katow­ice).

Na kole­jnej sesji sku­pi­ono się na różnych aspek­tach elek­trokar­di­ologii inwazyjnej urządzeń wszczepi­al­nych. Uczest­ni­cy mogli się przekon­ać, że wskaza­nia do wszczepi­enia urządzenia nie zawsze są oczy­wiste (dr n. med. Michał Chudzik – Łódź), dobór nie zawsze bywa właś­ci­wy (dr n. med. Bar­tosz Szafran – Wrocław), urządze­nie może dzi­ałać praw­idłowo ale algo­rytm nie musi odpowiadać bieżącej sytu­acji klin­icznej pac­jen­ta  (dr n. med. Andrzej. Bissinger – Łódź), jak waż­na jest zna­jo­mość ustaw­ień rozruszni­ka dla lekarza anal­izu­jącego EKG (prof. dr n. med. Rafał Bara­nows­ki – Warsza­wa) oraz jaki dylemat stanowi decyz­ja o reim­plan­tacji urządzenia (dr hab. med. prof. nadzw. Krzysztof Wran­icz – Łódź)

Ostat­nim akcen­tem tegorocznej kon­fer­encji była ses­ja gdzie okiem eksper­ta mogliśmy prześledz­ić algo­ryt­my ułatwia­jące rozpoz­nanie w EKG: częs­toskur­czu komorowego (dr hab. med. prof. nadzw. Marek Jas­trzęb­s­ki – Kraków), kanałopatii (prof. dr hab. n. med. Katarzy­na Bier­nac­ka – Warsza­wa), mig­ota­nia przed­sionków (prof. dr n. med. Rafał Bara­nows­ki – Warsza­wa), zespołu preekscy­tacji (dr hab. n. med. Paweł Ptaszyńs­ki — Łódź) oraz zawału i niedokr­wienia mięś­nia ser­cowego (dr n. med. Bar­bara Uznańs­ka-Loch – Łódź).

W kulu­arach  Kon­fer­encji była okaz­ja do obe­jrzenia unikalnej wys­tawy pt. „Jak dawniej sty­mu­lowano serce” przy­go­towanej przez dr. n. med. Zbig­niewa Bed­narkiewicza oraz odwiedzenia stoisk spon­sorów i sprawdzenia swo­jej wiedzy w inter­ak­ty­wnych quizach.

  • Opublikowano: 18 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP