Aktualności

VIII Konferencja W Sercu Łodzi


Szanowni Państ­wo,

Koleżan­ki i Koledzy,

Po trud­nym cza­sie pan­demii i spotka­ni­ach tylko w świecie wirtu­al­nej przestrzeni mamy wresz­cie zaszczyt zaprosić Państ­wa do udzi­ału w VIII stacjonarnej edy­cji Kon­fer­encji „W Ser­cu Łodzi”, która odbędzie się 22 kwiet­nia 2023 r. w Auli 1000 Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Tem­atem prze­wod­nim kon­fer­encji będzie: Popan­demicz­na rzeczy­wis­tość w lecze­niu zaburzeń ryt­mu i niewydol­noś­ci ser­ca w świ­etle nowych wyty­cznych.

W poszczegól­nych ses­jach skupimy się na zagad­nie­niu brad­yaryt­mii ( ses­ja I), nowoczes­nego leczenia niewydol­noś­ci ser­ca (ses­ja II), komorowych zaburzeń ryt­mu ( ses­ja III) i przed­staw­imy prob­lematykę mig­ota­nia przed­sionków (ses­ja IV).

W sesji I zapoz­na­jąc Państ­wa z bard­yaryt­mi­a­mi przed­staw­imy przy­pad­ki, u których pomi­mo względ­nych wskazań nie pode­j­mu­je­my decyzji o implan­tacji sty­mu­la­to­ra np. w przy­pad­ku zespołu obtu­ra­cyjnego bezdechu sen­nego czy bore­liozy, przed­staw­imy możli­woś­ci leczenia przy pomo­cy neu­rokar­di­o­lablacji oraz zale­ty bezelek­trodowego sty­mu­la­to­ra ser­ca.

W sesji nr II znakomi­ci wykład­ow­cy zapoz­na­ją Państ­wa ze stan­dar­d­a­mi leczenia niewydol­noś­ci ser­ca. Nasi wykład­ow­cy przestaw­ią również nie­far­mako­log­iczne metody leczenia wybranych pac­jen­tów, w tym również tych najbardziej chorych. W sesji III zapoz­namy Państ­wa z meto­da­mi leczenia komorowych zaburzeń ryt­mu przed­staw­ia­jąc przy­pad­ki, kiedy należy dokon­ać wyboru pomiędzy ter­apią far­mako­log­iczną a ablacją, ICD wszczepi­onym na stale, nos­zonym kar­diow­ert­erem czy też pozostaw­ić chore­mu tylko ter­apię far­mako­log­iczną.

Ostat­nia IV ses­ja poświę­cona będzie mig­ota­niu przed­sionków aryt­mii dobrze znanej, ale również staw­ia­jącej przed lekarzem trudne wybo­ry, począwszy od praw­idłowego rozpoz­na­nia, poprzez strate­gię leczenia kon­tro­la ryt­mu lub częs­toś­ci, leki antyaryt­miczne czy ablac­ja. Pochylimy się wspól­nie nad prob­lem przy­go­towa­nia chorego przyj­mu­jącego w trak­cie OAC do zabiegu oper­a­cyjnego oraz wyborem leku prze­ci­wkrzepli­wego NOAC vs VKA. Zas­tanow­imy się nad lecze­niem prze­ci­wkrzepli­wym u pac­jen­ta z AF po prze­by­tym zabiegu angio­plas­ty­ki wień­cowej, na koniec odpowiemy na pytanie czy chory który ma prze­ci­wwskaza­nia do OAC, bądź będąc już na tej ter­apii doz­nali udaru mózgu może być lec­zony inaczej…

Wszys­tkie omaw­iane zagad­nienia przed­staw­ione będą na pod­staw­ie aktu­al­nych wyty­cznych PTK/ESC oraz wyników znaczą­cych w tym tema­cie badań klin­icznych.

Kon­fer­encję „W Ser­cu Łodzi” uświet­nią najwybit­niejsi pro­fe­sorowie, dydak­ty­cy, prak­ty­cy i naukow­cy – spec­jal­iś­ci w swoich dziedz­i­nach, będziemy goś­cić m.in. wykład­ow­ców z Łodzi, Warsza­wy, Katow­ic, Wrocław­ia, Zabrza i Poz­na­nia, a przy­pad­ki klin­iczne omówią dla Państ­wa asys­ten­ci Klini­ki Elek­trokar­di­ologii .

Mamy nadzieję, że Kon­fer­enc­ja „W Ser­cu Łodzi” stała się już znaczą­cym wydarze­niem naukowym w makrore­gion­ie łódzkim, a pro­ponowana tem­aty­ka naszej kon­fer­encji cieszyć się będzie jak doty­chczas ogrom­nym zain­tere­sowaniem ze strony lekarzy rodzin­nych, kar­di­ologów, internistów oraz lekarzy w trak­cie spec­jal­iza­cji, będąc źródłem inspiracji do dal­szego roz­wo­ju naukowo-klin­icznego. Zaprasza­my do udzi­ału i rejes­tracji na stron­ie: wserculodzi.org

 

prze­wod­niczą­cy Komite­tu Naukowego VIII Kon­fer­encji “W Ser­cu Łodzi”
Prof. dr hab. med. Jerzy Krzysztof Wran­icz

 

Do pobra­nia:

  • Opublikowano: 22 marca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP