Aktualności

Delegacja z Maharana Pratap Group of Institutions


Dnia 21 mar­ca 2024 roku Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi miał zaszczyt goś­cić del­e­gację z Maha­rana Prat­ap Group of Insti­tu­tions (MPGI) z Kan­pur w Indi­ach. Skład del­e­gacji, w osobach Dr. Vikra­ma Kumara Sahu– HOD Phar­ma­cy Wing, Mr Gau­rav Bhadau­ria – Joint Sec­re­tary, MPGI Group, MPGI; Ms Gau­ri Bhat­na­gar – Head Dig­i­tal Mar­ket­ing and Com­mu­ni­ca­tions, MPGI.

Z ramienia Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, spotkanie to hon­orowały swo­ją obec­noś­cią: Pani Prof. Moni­ka Łukom­s­ka-Szy­mańs­ka, Prodziekan Wydzi­ału Lekarskiego ds. Nau­ki i Roz­wo­ju Naucza­nia, Pani Prof. Elż­bi­eta Budzisz, Prodziekan Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego ds. Odd­zi­ału Kos­me­tologii i Kierown­ik Kat­edry Kos­me­tologii oraz Pani Dr Anna Erkiert-Pol­guj z Zakładu Kos­me­tologii i Der­ma­tologii Este­ty­cznej.

W trak­cie spotka­nia, obie strony miały okazję nie tylko zaprezen­tować swo­je uczel­nie i wydzi­ały, ale także zgłębić potenc­jalne możli­woś­ci współpra­cy. Roz­mowy te otwier­ały nowe hory­zon­ty dla przyszłych inic­jatyw, w tym rozwi­ja­ją­cych się per­spek­tyw wymi­any aka­demick­iej zarówno dla pra­cown­ików, jak i stu­den­tów. Punk­tem spotka­nia była również prezen­tac­ja lab­o­ra­toriów Kat­edry i Zakładu Kos­me­tologii, demon­stru­ją­ca infra­struk­turę lab­o­ra­to­ryjną wyko­rzysty­waną w dziedzinie kos­me­tologii.

Spotkanie odbyło się przy wspar­ciu pra­cown­ików Wel­come Cen­tre oraz Dzi­ału Współpra­cy Zagranicznej: Pani Gracji Mecwal­dowskiej-Domańskiej, Pani Justyny Stru­miłło oraz Pani Katarzyny Ever­son.

  • Opublikowano: 4 kwietnia 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP