Aktualności

Wampiriada


„Wam­piri­a­da” jest pro­jek­tem chary­taty­wnym o charak­terze cyk­licznym, przeprowadzanym w ramach pro­jek­tu ogólnopol­skiego dwa razy do roku — wios­ną i jesienią. Głównym celem „Wam­piri­ady” jest szerze­nie idei hon­orowego krwio­daw­st­wa oraz zebranie jak najwięk­szej iloś­ci krwi.

Głównym adresatem „Wam­piri­ady” jest łódz­ka młodzież aka­demic­ka. Ale do pro­jek­tu mogą przys­tąpić również pra­cown­i­cy UMED – do czego serdecznie zaprasza­my!

Pro­jekt orga­ni­zowany jest reg­u­larnie przez Nieza­leżne Zrzesze­nie Stu­den­tów Regionu Łódzkiego przy współpra­cy z Region­al­nym Cen­trum Krwio­daw­st­wa i Krwiolecznict­wa w Łodzi.

Więcej infor­ma­cji: http://wampiriada.pl

Krew odd­a­je­my w ter­mi­nach:

14.11 – Cen­trum Dydak­ty­czne Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego ul. Pomors­ka 251 (sala Śni­adan­iowa) + SZPIK TO ME
15.11 – Studi­um Wychowa­nia Fizy­cznego i Sportu UŁ ul. Styrs­ka 5 (sala 7) + SZPIK TO ME
16.11 – Cen­trum Językowe PŁ al. Politech­ni­ki 12 (sala 36) + SZPIK TO ME
20.11 – Wydzi­ał Filo­log­iczny UŁ ul. Pomors­ka 171/173 (sale 0.22) + SZPIK TO ME
21.11 – Wydzi­ał Zarządza­nia UŁ ul. J. Mate­j­ki 22/26 (sala 115) + SZPIK TO ME
23.11 – Wydzi­ał Elek­tron­i­ki, Elek­trotech­ni­ki, Infor­maty­ki i Automaty­ki PŁ ul. B. Ste­fanowskiego 18/22 (sala E106) + SZPIK TO ME
25.11 – Wyższa Szkoła Infor­maty­ki i Umiejęt­noś­ci ul. Rzgows­ka 17 a (budynek A sala A108)
27.11 – Uni­w­er­sytet Medy­czny pl. Hallera 1 (sala 33) + SZPIK TO ME
28.11 – Wydzi­ał Prawa i Admin­is­tracji UŁ ul. Dok­to­ra S. Kop­cińskiego 8/12 (hol za Aulą Czer­woną) + SZPIK TO ME
29.11 – Stołówka PŁ al. Politech­ni­ki 3 (sala Kon­fer­en­cyj­na) + SZPIK TO ME
30.11 – Państ­wowa Wyższa Szkoła Fil­mowa, Telewiz­yj­na i Teatral­na im. Leona Schillera w Łodzi ul. Tar­gowa 61/63 (sala 1.25) + SZPIK TO ME
04.12 – Wydzi­ał Fizy­ki Tech­nicznej, Infor­maty­ki i Matem­aty­ki Stosowanej PŁ ul. Wól­cza­ńs­ka 215 (Lodex sala 49) + SZPIK TO ME
05.12 – Wydzi­ał Eko­nom­iczno – Socjo­log­iczny UŁ ul. Rewolucji 1905 r. 35 (sala F12) + SZPIK TO ME
06.12 – Uni­w­er­sytet Medy­czny pl. Hallera 1 (sala 33) + SZPIK TO ME

  • Opublikowano: 12 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP