Aktualności

Warsztaty “Dotknij Genów”


SKN Gene­ty­ki Klin­icznej i Lab­o­ra­to­ryjnej serdecznie zaprasza na warsz­taty “Dotknij Genów”. Wychodząc na prze­ciw stu­den­tom naszej Uczel­ni, zachę­camy do udzi­ału w warsz­tat­ach, które przy­bliżą Wam takie tech­ni­ki jak izo­lac­ja DNA/miRNA oraz real-time PCR.

Warsz­taty odbędą się w piątek 13.05.2016 r. o 16:00 w Zakładzie Gene­ty­ki Klin­icznej (CKD, Pomors­ka 251, IXp.). Ist­nieje możli­wość poprowadzenia zajęć w dwóch językach: pol­skim i ang­iel­skim — Państ­wu pozostaw­iamy możli­wość wyboru.

Link do zapisów: http://goo.gl/forms/RlU8JyRZnR
Licz­ba miejsc jest ogranic­zona!

Zaprasza­my serdecznie.
SKN Gene­ty­ki Klin­icznej i Lab­o­ra­to­ryjnej

plakat2

  • Opublikowano: 9 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP