Aktualności

Warsztaty integracyjne dla osób przyjętych na I rok studiów


Dostałeś się na UMED?
Zaczy­nasz przy­godę z naszą Uczel­nią, a może i z naszym miastem?

Zaprasza­my wszys­tkie oso­by, które dostały się na I rok studiów do wzię­cia udzi­ału w zaję­ci­ach INTEGRACYJNYCH.
W jeden dzień poz­naj kilka­dziesiąt osób, z który­mi później spędzisz swo­je stu­denck­ie lata.

Gwaran­tu­je­my niepow­tarzal­ną atmos­ferę i sprawdze­nie się w nie­s­tandar­d­owych sytu­ac­jach, które pewnoś­cią przyniosą Ci wiele radoś­ci, poz­wolą lep­iej zapoz­nać się z UME­Dem i szy­bko naw­iązać nowe zna­jo­moś­ci.

Warsz­taty inte­gra­cyjne odby­wać się będą do wyboru w czterech ter­mi­nach: 24, 25, 26, 27 wrześ­nia

ZAPISY: www.abk.umed.pl

  • Opublikowano: 16 lipca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP