Aktualności

Warsztaty intergracyjne ABK


Aka­demick­ie Biuro Kari­er zaprasza wszys­tkie oso­by przyjęte na I rok studiów na jednod­niowe WARSZTATY INTEGRACYJNE. Spotka­nia orga­ni­zowane będą w 4 ter­mi­nach do wyboru: 23, 25, 28 wrześ­nia 2015 (w godz­i­nach 10.00 – 15.00).

UWAGA: 29 wrześ­nia – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zaprasza­my do zapisy­wa­nia się za pośred­nictwem for­mu­la­rza w tym miejs­cu.

Licz­ba miejsc ogranic­zona. Decy­du­je kole­jność zgłoszeń.

 

  • Opublikowano: 24 września 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP