Aktualności

Warsztaty SMART Teacher na UM


W dni­ach 06–09.11.2017 na Uni­w­er­syte­cie Medy­czny w Łodzi spotkali się przed­staw­iciele naszej Uczel­ni i szkół pon­adg­im­naz­jal­nych regionu łódzkiego, aby rozwi­jać, w ramach między­nar­o­dowego pro­jek­tu Smart Teacher, swo­je tech­ni­ki naucza­nia. Pro­gram warsz­tatów skon­cen­trowany był na rozwi­ja­niu tech­nik poma­ga­ją­cych lep­iej dopa­sować ele­men­ty przed­siębior­c­zoś­ci i innowa­cyjnoś­ci do przyszłych dzi­ałań dydak­ty­cznych. Kurs przy­go­towany jest w formie inter­ak­ty­wnego warsz­tatu obe­j­mu­ją­cy: ćwiczenia, stu­dia przy­pad­ków, metody naucza­nia, rzeczy­wiste wyzwa­nia, współpracę z part­nera­mi z firm. Prob­le­my i wyzwa­nia zdefin­iowane w trak­cie warsz­tatu wraz z przed­staw­iciela­mi firm:

  • - Bar­toszem Pam­puchem —  Wicepreze­sem Zarzą­du Comarch Health­care S.A.
  • - Karolem Cieślarem – Dyrek­torem Gen­er­al­nym ALUMETAL-TECHNIK SP.z O.O. SP.K
  • - Jakubem Musi­ałkiem – CEO Pix­el Tech­nol­o­gy s.c.

będą rozwi­jane w ciągu kole­jnych 6 tygod­ni z udzi­ałem powyższych firm oraz stu­den­ta­mi naszej uczel­ni i ucz­ni­a­mi zaan­gażowanych szkół.

Pro­jekt jest real­i­zowany w ramach dzi­ałań EIT Health i EIT Raw Mate­ri­als.

Part­nera­mi pro­jek­tu są: Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, Strascheg Cen­ter for Entre­pre­neur­ship, IESE Busi­ness School, Luleå Uni­ver­si­ty of Tech­nol­o­gy, Politech­ni­ka Łódz­ka.

  • Opublikowano: 14 listopada 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP