Aktualności

Webinar: Gender Equality Plans — a new criterion in Horizon Europe


Szanowni Państ­wo,

w kon­tekś­cie europe­jskiej strate­gii HR oraz pro­jek­tów pro­gra­mu Hory­zont Europa pole­cam jutrze­jsze webi­na­ri­um, które orga­nizu­ją Biuro NCBR w Bruk­seli oraz Dzi­ał Kra­jowego Punk­tu Kon­tak­towego w NCBR. Spotkanie pt. Gen­der Equal­i­ty Plans — a new cri­te­ri­on in Hori­zon Europe odbędzie się 1 lip­ca (czwartek) 2021 r. w godz. 10.00 – 12.30.

Pod­czas webi­na­ri­um wys­tąpią przed­staw­iciel­ki Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki, Ośrod­ka Przetwarza­nia Infor­ma­cji – PIB, a swo­je prak­ty­ki zaprezen­tu­ją: Insty­tut Biologii Doświad­czal­nej im. M. Nenck­iego PAN, Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki oraz Uni­w­er­sytet Jagiel­lońs­ki, a także zagraniczne jed­nos­t­ki z Litwy, Niemiec i Bel­gii.

Bezpośred­ni link do rejes­tracji: https://ncbr.clickmeeting.com/gender-equality-plans-a-new-criterion-in-horizon-europe/register. Spotkanie odbędzie się w całoś­ci w języku ang­iel­skim.

  • Opublikowano: 30 czerwca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP