Aktualności

Webinarium Informacyjne Programu Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021- 2027 (EU4Health)


Szanowni Państ­wo,

Min­is­terst­wo Zdrowia orga­nizu­je Webi­na­ri­um Infor­ma­cyjne Pro­gra­mu Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021- 2027 (EU4Health) oraz możli­woś­ci aplikowa­nia o jego środ­ki. Webi­na­ri­um będzie prowad­zone w języku pol­skim i ang­iel­skim bez tłu­maczenia, wyko­rzys­tane zostaną nagra­nia video Komisji Europe­jskiej oraz planowana jest możli­wość zadawa­nia pytań bezpośred­nio przed­staw­icielowi Agencji wdraża­jącej Pro­gram (HaDEA). Na zakończe­nie doświad­cze­niem z udzi­ału w poprzed­nim Pro­gramie podzieli się przed­staw­iciel­ka NIZP-PIB.

Webi­na­ri­um Infor­ma­cyjne EU4Health oraz możli­woś­ci aplikowa­nia o jego środ­ki
20 październi­ka 2021 godz. 10:00 – 13:00

10:00–10:10

Pow­i­tanie

Anna Goławska, Pod­sekre­tarz Stanu

10:10–10:20

Wprowadze­nie do Pro­gra­mu

Biuro Współpra­cy Między­nar­o­dowej

10:20–11:50

Prezen­tac­je z Info day orga­ni­zowanego przez KE

video w języku ang­iel­skim

11:50:12:30

Ses­ja pytań i odpowiedzi

po ang. z przed­staw­icielem HaDEA tbc

12:30:12:45

Nabo­ry do Pro­gra­mu Pra­cy 2021

wspólne dzi­ała­nia, pro­jek­ty, zakupy usług, nagrody

Biuro Współpra­cy Między­nar­o­dowej

12:45:13:00

Doświad­cze­nie z udzi­ału we wspól­nym dzi­ała­niu iPAAC

dr Doro­ta Dudek-Godeau (NIZP-PIB)

13:00

Zakończe­nie

Łącze do spotka­nia:
https://ministerstwo-zdrowia.webex.com/ministerstwo-zdrowia/j.php?MTID=mdef2d165c48a5d5b877753837fb25110

  • Opublikowano: 19 października 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP