Aktualności

Wieczór Charytatywny – Charity Fundraiser


W min­ioną sobotę, 22 kwiet­nia, Stu­den­ci Studiów Anglo­języ­cznych już po raz 11 zor­ga­ni­zowali Wieczór Chary­taty­wny. Jak co roku, imprezie przyświecał szczyt­ny cel – zebranie fun­duszy na rzecz łódz­kich domów dziec­ka.

Wydarze­nie odbyło się w Cen­trum Dydak­ty­cznym UM przy ul. Pomorskiej 251. Stu­den­ci przy­go­towali kier­masz wyp­ieków, ściankę i gadże­ty do robi­enia zdjęć. Chęt­ni mogli sko­rzys­tać ze stoiska, na którym jed­na ze stu­den­tek zdo­biła dłonie hen­ną.

Goś­cie Wiec­zoru mieli niepow­tarzal­ną okazję, by zobaczyć tal­en­ty naszych stu­den­tów. Na oprawę artysty­czną złożyły się popisy wokalne, muzy­czne oraz taneczne. Kolory­tu wys­tępom dodawał fakt, że artyś­ci pochodzili ze wszys­t­kich zakątków świa­ta – Zam­bii, Wielkiej Bry­tanii, Malezji, Sri Lan­ki, Stanów Zjed­noc­zonych i wielu innych. Najwięk­sze brawa zebrał wys­tęp grupy tancerzy ‘Bol­ly­wood’ – kolorowe stro­je i żywiołowa muzy­ka wpraw­iła wszys­t­kich w doskon­ały nas­trój.

Do atrakcji wiec­zoru z pewnoś­cią należała również gra drużynowa — ‘Famil­i­a­da’ oraz lote­ria prezen­tów.

Wieczór okazał się niezwyk­le udany i już dziś z utęsknie­niem czekamy na kole­jną, przyszłoroczną edy­cję Char­i­ty Fundrais­er.

  • Opublikowano: 24 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP