Aktualności

Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia


22 mar­ca Uczel­nię odwiedz­ił Pod­sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Zdrowia, Piotr Bromber i Zastęp­ca Dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Kadr Medy­cznych, Mag­dale­na Przy­datek.

Obok spotka­nia przed­staw­icieli Min­is­terst­wa z władza­mi Uczel­ni, Pan Min­is­ter wręczył dyplomy pra­cown­ikom Uni­w­er­syte­tu, nagrod­zonym za dzi­ałal­ność naukową i dydak­ty­czną.

Nagrody naukowe otrzy­mali:

  1. prof. dr hab. Prze­mysław Jan Kar­das
  2. prof. dr hab. Piotr Bolesław Kuna
  3. dr hab. Michał Gabriel Panek

Nagrody dydak­ty­czny otrzy­mali:

  1. Dr Mał­gorza­ta Berez­ińs­ka
  2. Dr hab. Mag­dale­na Jasińs­ka-Stroschein,
  3. Dr Michał S. Kar­bown­ik,
  4. Dr hab. Anna Wik­torows­ka-Owczarek.

Pan Min­is­ter spotkał się również z przed­staw­iciela­mi Samorzą­du Stu­den­tów, którym przed­staw­ił założe­nia pro­gra­mu “Paki­et dla młodych medyków”, zachę­ca­jącego do wybiera­nia i stu­diowa­nia kierunk­ów medy­cznych.

  • Opublikowano: 22 marca 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP