Aktualności

Wnioski na lata 2017–2018 na wymianę osobową w ramach programu wykonawczego z DAAD


Min­is­terst­wo Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego oraz Niemiec­ka Cen­trala Wymi­any Aka­demick­iej (DAAD) zaprasza­ją do składa­nia wniosków o wprowadze­nie tem­atów badaw­czych do wspól­nego pro­gra­mu wykon­aw­czego na lata 2017–2018.

  • Opublikowano: 11 kwietnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP