Aktualności

Wnioski o przyznanie dotacji na inwestycje na 2019 r.


Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2019

Termin składania wniosków do 31 sierpnia 2018 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zasady składania wniosków opisane są w Rozporządzeniu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Przedmiot konkursu:

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w zakresie realizacji:

 1. inwestycji budowlanych oraz inwestycji budowlanych dotyczących strategicznej infrastruktury badawcze (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia);
 2. zakupu, wytworzenia lub rozbudowy aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia);
 3. rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia).

Forma składania wniosków:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga składania wniosków wraz z załącznikami w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), który jest dostępny na stronie internetowej: www.osf.opi.org.pl oraz w wersji papierowej (część A wniosku), zaopatrzonej w podpisy osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

Do wniosków należy załączyć niezbędne informacje, w przypadku:

 1. inwestycji budowlanych:
 • kosztorys – opis zakresu rzeczowego planowanej do realizacji inwestycji, zawierający wykaz rzeczowo-kosztowy;
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cel budowlany; pozwolenie na budowę (jeśli wymaga tego charakter inwestycji);
 • pozwolenie konserwatora zabytków na realizację inwestycji (jeśli wymaga tego charakter inwestycji).
 1. zakupu, wytworzenia lub rozbudowy aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą:
 • kosztorys – opis zakresu rzeczowego planowanej do realizacji inwestycji, zawierający wykaz rzeczowo-kosztowy;
 • harmonogram realizacji inwestycji, jeżeli dotyczy ona wytworzenia aparatury naukowo-badawczej;
 • w przypadku rozbudowy aparatury naukowo-badawczej – informację o posiadaniu aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą, której dotyczy rozbudowa, wraz z dokumentem potwierdzającym jej wartość, w tym wyciąg z ewidencji środków trwałych;
 • informację o aparaturze naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą zakupionej lub wytworzonej przez wnioskodawcę, w okresie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku;
 • dokumenty uzasadniające wykazaną we wniosku wysokość planowanych nakładów na zakup aparatury naukowo-badawczej;
 • informację o osiągnięciach naukowych wnioskodawcy w zakresie realizowanego programu badań naukowych lub prac rozwojowych, w okresie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.
 1. rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej:
 • informację o posiadanej infrastrukturze informatycznej nauki stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą, której dotyczy rozbudowa, wraz z wyszczególnieniem jej głównych składników oraz z dokumentem potwierdzającym jej wartość, w tym wyciąg z ewidencji środków trwałych;
 • uzasadnienie potrzeby rozbudowy posiadanej infrastruktury informatycznej nauki;
 • informację o możliwości i planach udostępniania infrastruktury informatycznej nauki innym podmiotom.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:

 1. Duża infrastruktura badawcza – aparatura naukowo-badawcza, w tym infrastruktura informatyczna o wartości przekraczającej:
 • 150 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej;
 • 500 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich  oraz w grupie nauk o życiu.
 1. Strategiczna infrastruktura badawcza – duża infrastruktura badawcza oraz infrastruktura budowlana ujęte w wykazie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, który stanowi Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski  w Dziekanatach do dnia 17.08.2018r.  – 1 egzemplarz  wydruku całego wniosku z systemu OSF oraz wygenerowaną wersję dla Ministerstwa obejmującą tyko część A wniosku + oświadczenie kierownika jednostki naukowej o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym. Po wnikliwej analizie potrzeb podległych jednostek organizacyjnych Dziekani dokonają selekcji proponowanych wniosków i wytypują 2-3 wnioski z Wydziału, a następnie prześlą do Biura Nauki, Strategii i Rozwoju, ul. Muszyńskiego  2, II piętro, p. 3.08 do dnia 22.08.2018r.

Na szczeblu Uczelni wnioski aparaturowe będą rozpatrywane przez Zespół ds. Aparatury.

Wniosek w wersji elektronicznej może być wysłany tylko wówczas, gdy będzie zatwierdzony przez Rektora, Dziekana, Kwestor- wersja papierowa części A wniosku.

Szczegółowe informacje pod linkiem

Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju

 • Opublikowano: 12 lipca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP