Aktualności

Wnioski o przyznanie dotacji na inwestycje na 2019 r.


Ogłosze­nie w spraw­ie składa­nia wniosków o przyz­nanie środ­ków finan­sowych na inwest­y­c­je służące potrze­bom badań naukowych lub prac roz­wo­jowych na rok 2019

Ter­min składa­nia wniosków do 31 sierp­nia 2018 r. w Min­is­terst­wie Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego

Zasady składa­nia wniosków opisane są w Roz­porządze­niu Min­is­tra Nau­ki  i Szkol­nict­wa Wyższego z dnia 15 maja 2018 r. zmieni­a­jącego roz­porządze­nie w spraw­ie szczegółowych kry­ter­iów i try­bu przyz­nawa­nia oraz rozlicza­nia środ­ków finan­sowych na inwest­y­c­je służące potrze­bom badań naukowych lub prac roz­wo­jowych oraz w Roz­porządze­niu Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego z dnia 8 październi­ka 2015 r. w spraw­ie szczegółowych kry­ter­iów i try­bu przyz­nawa­nia oraz rozlicza­nia środ­ków finan­sowych na inwest­y­c­je służące potrze­bom badań naukowych lub prac roz­wo­jowych

Przed­miot konkur­su:

Wnios­ki o dofi­nan­sowanie mogą być składane w zakre­sie real­iza­cji:

 1. inwest­y­cji budowlanych oraz inwest­y­cji budowlanych doty­czą­cych strate­gicznej infra­struk­tu­ry badaw­cze (zgod­nie z załącznikiem nr 1 do Roz­porządzenia);
 2. zakupu, wyt­worzenia lub rozbu­dowy aparatu­ry naukowo-badaw­czej stanow­iącej dużą lub strate­giczną infra­struk­turę badaw­czą (zgod­nie z załącznikiem nr 2 do Roz­porządzenia);
 3. rozbu­dowy infra­struk­tu­ry infor­maty­cznej nau­ki w zakre­sie dużej lub strate­gicznej infra­struk­tu­ry badaw­czej (zgod­nie z załącznikiem nr 3 do Roz­porządzenia).

For­ma składa­nia wniosków:

Min­is­terst­wo Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego wyma­ga składa­nia wniosków wraz z załącznika­mi w formie elek­tron­icznej, za pośred­nictwem sys­te­mu OSF (Obsłu­ga Stru­mieni Finan­sowa­nia), który jest dostęp­ny na stron­ie inter­ne­towej: www.osf.opi.org.pl oraz w wer­sji papierowej (część A wniosku), zaopa­tr­zonej w pod­pisy osób upoważnionych do reprezen­towa­nia pod­mio­tu.

Do wniosków należy załączyć niezbędne infor­ma­c­je, w przy­pad­ku:

 1. inwest­y­cji budowlanych:
 • kosz­to­rys – opis zakre­su rzec­zowego planowanej do real­iza­cji inwest­y­cji, zaw­ier­a­ją­cy wykaz rzec­zowo-kosz­towy;
 • doku­ment potwierdza­ją­cy pra­wo do dys­ponowa­nia nieru­chomoś­cią na cel budowlany; poz­wole­nie na budowę (jeśli wyma­ga tego charak­ter inwest­y­cji);
 • poz­wole­nie kon­ser­wa­to­ra zabytków na real­iza­cję inwest­y­cji (jeśli wyma­ga tego charak­ter inwest­y­cji).
 1. zakupu, wyt­worzenia lub rozbu­dowy aparatu­ry naukowo-badaw­czej stanow­iącej dużą lub strate­giczną infra­struk­turę badaw­czą:
 • kosz­to­rys – opis zakre­su rzec­zowego planowanej do real­iza­cji inwest­y­cji, zaw­ier­a­ją­cy wykaz rzec­zowo-kosz­towy;
 • har­mono­gram real­iza­cji inwest­y­cji, jeżeli doty­czy ona wyt­worzenia aparatu­ry naukowo-badaw­czej;
 • w przy­pad­ku rozbu­dowy aparatu­ry naukowo-badaw­czej – infor­ma­cję o posi­ada­niu aparatu­ry naukowo-badaw­czej stanow­iącej dużą lub strate­giczną infra­struk­turę badaw­czą, której doty­czy rozbu­dowa, wraz z doku­mentem potwierdza­ją­cym jej wartość, w tym wyciąg z ewidencji środ­ków trwałych;
 • infor­ma­cję o aparaturze naukowo-badaw­czej stanow­iącej dużą lub strate­giczną infra­struk­turę badaw­czą zaku­pi­onej lub wyt­wor­zonej przez wniosko­daw­cę, w okre­sie 4 lat poprzedza­ją­cych rok złoże­nia wniosku;
 • doku­men­ty uza­sad­ni­a­jące wykazaną we wniosku wysokość planowanych nakładów na zakup aparatu­ry naukowo-badaw­czej;
 • infor­ma­cję o osiąg­nię­ci­ach naukowych wniosko­daw­cy w zakre­sie real­i­zowanego pro­gra­mu badań naukowych lub prac roz­wo­jowych, w okre­sie 4 lat poprzedza­ją­cych rok złoże­nia wniosku.
 1. rozbu­dowy infra­struk­tu­ry infor­maty­cznej nau­ki w zakre­sie dużej lub strate­gicznej infra­struk­tu­ry badaw­czej:
 • infor­ma­cję o posi­adanej infra­struk­turze infor­maty­cznej nau­ki stanow­iącej dużą lub strate­giczną infra­struk­turę badaw­czą, której doty­czy rozbu­dowa, wraz z wyszczegól­nie­niem jej głównych skład­ników oraz z doku­mentem potwierdza­ją­cym jej wartość, w tym wyciąg z ewidencji środ­ków trwałych;
 • uza­sad­nie­nie potrze­by rozbu­dowy posi­adanej infra­struk­tu­ry infor­maty­cznej nau­ki;
 • infor­ma­cję o możli­woś­ci i planach udostęp­ni­a­nia infra­struk­tu­ry infor­maty­cznej nau­ki innym pod­miotom.

Zgod­nie z ustawą z dnia 30 kwiet­nia 2010 r. o zasadach finan­sowa­nia nau­ki:

 1. Duża infra­struk­tu­ra badaw­cza — aparatu­ra naukowo-badaw­cza, w tym infra­struk­tu­ra infor­maty­cz­na o wartoś­ci przekracza­jącej:
 • 150 000 zł — w przy­pad­ku aparatu­ry naukowo-badaw­czej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac roz­wo­jowych w grupie nauk human­isty­cznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twór­c­zoś­ci artysty­cznej;
 • 500 000 zł — w przy­pad­ku aparatu­ry naukowo-badaw­czej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac roz­wo­jowych w grupie nauk ścisłych i inżynier­s­kich  oraz w grupie nauk o życiu.
 1. Strate­gicz­na infra­struk­tu­ra badaw­cza – duża infra­struk­tu­ra badaw­cza oraz infra­struk­tu­ra budowlana ujęte w wykazie przed­sięwz­ięć w zakre­sie strate­gicznej infra­struk­tu­ry badaw­czej, który stanowi Pol­ską Mapę Dro­gową Infra­struk­tu­ry Badaw­czej.

Oso­by zain­tere­sowane mogą składać wnios­ki  w Dziekanat­ach do dnia 17.08.2018r.  — 1 egzem­plarz  wydruku całego wniosku z sys­te­mu OSF oraz wygen­erowaną wer­sję dla Min­is­terst­wa obe­j­mu­jącą tyko część A wniosku + oświad­cze­nie kierown­i­ka jed­nos­t­ki naukowej o zgod­noś­ci danych podanych w sys­temie OSF ze stanem fak­ty­cznym i prawnym. Po wnikli­wej anal­izie potrzeb podległych jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych Dziekani dokon­a­ją selekcji pro­ponowanych wniosków i wyty­pu­ją 2–3 wnios­ki z Wydzi­ału, a następ­nie prześlą do Biu­ra Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju, ul. Muszyńskiego  2, II piętro, p. 3.08 do dnia 22.08.2018r.

Na szczeblu Uczel­ni wnios­ki aparatur­owe będą roz­pa­try­wane przez Zespół ds. Aparatu­ry.

Wniosek w wer­sji elek­tron­icznej może być wysłany tylko wów­czas, gdy będzie zatwierd­zony przez Rek­to­ra, Dziekana, Kwest­or- wer­s­ja papierowa częś­ci A wniosku.

Szczegółowe infor­ma­c­je pod linkiem

Biuro Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju

 • Opublikowano: 12 lipca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP