Aktualności

Wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Lekarskiego


20 sty­cz­nia 2017 r., odbyła się uroczys­tość wręczenia dyplomów absol­wen­tom Wydzi­ału Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi  kierunku: lekarskiego i lekarsko-den­tysty­cznego, roku aka­demick­iego 2015/2016. Dyplomy otrzy­mało 255 absol­wen­tów kierunku lekarskiego (w tym 29  z wyróżnie­niem — tj. śred­nią powyżej 4,51) i 75 absol­wen­tów kierunku lekarsko- den­tysty­cznego.

Pod­czas uroczys­toś­ci uhonorowani zostali najlep­si absol­wen­ci. Nagrody z rąk Sekre­tarza Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Łodzi odbe­brali: Mile­na Skibińs­ka ze śred­nią 4,81 — Wydzi­ał Lekars­ki, kierunek lekars­ki i Domini­ka Margielews­ka ze śred­nią 4,47 — Wydzi­ał Lekars­ki — Odd­zi­ał Stom­a­to­log­iczny, kierunek lekarsko-den­tysty­czny.

Dodatkowe nagrody,  dla trzech najlep­szych stu­den­tów kierunku lekarskiego, ufun­dowała fir­ma Salve Med­ica. Trafiły one do: Mile­ny Skibińskiej, Pauliny Kraw­czyk i Artu­ra Kuchareczko.

W wydarze­niu udzi­ał wzięli Władze Uczel­ni: Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego – prof. Radzisław Kordek, Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą – prof. Lucy­na Woź­ni­ak, Dziekan Wydzi­ału Lekarskiego – prof. Marzen­na Zielińs­ka, Prodziekani Wydzi­ału Lekarskiego,  a także przed­staw­iciele władz mias­ta i regionu, Okrę­gowej Rady Lekarskiej i szpi­tali uni­w­er­sytec­kich.

O oprawę muzy­czną wydarzenia zad­bał Chór Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

  • Opublikowano: 23 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP