Aktualności

Wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Wojskowo-Lekarskiego


27 sty­cz­nia 2017 r. w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbyła się uroczys­tość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absol­wen­tom roczni­ka 2015/2016 Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego, kierunku lekarskiego i fizjoter­apii.

Dyplomy otrzy­mało 161 absol­wen­tów kierunku lekarskiego (cywilnego i wojskowego) oraz 193 absol­wen­tów kierunku fizjoter­apia (stu­dia I i II stop­nia), a  58 pod­chorążych ode­brało nom­i­nac­je ofi­cer­skie na stopień pod­poruczni­ka, przyj­mu­jąc sta­tus lekarza-ofi­cera.

Wśród absol­wen­tów z najwyższą śred­nią znaleźli się :

kierunek lekars­ki

  • Natalia Jurzak — 4,61
  • Anna Sochac­ka- 4,57
  • Adam Dur­ma — 4,56
  • Arleta Kołodziej- 4,56

Fizjoter­apia (stu­dia I i II stop­nia)

  • Alek­san­dra Rokic­ka — 4,5 (I)
  • Kinga Strąkows­ka — 4,89 (II)
  • Daria Jaszczyk-Paluch — 4,8 (II)

Goś­ciem hon­orowym uroczys­toś­ci był Pod­sekre­tarz Stanu Min­is­terst­wa Obrony Nar­o­dowej — Pro­fe­sor Woj­ciech Fałkows­ki. W wydarze­niu udzi­ał wzięli także przed­staw­iciele wojskowej służ­by zdrowia, władz mias­ta i regionu, Okrę­gowej Rady Lekarskiej, szpi­tali uni­w­er­sytec­kich, oraz władze Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Uroczys­tość poprowadzili Rek­tor – prof. Radzisław Kordek oraz Dziekan Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego – prof. Jurek Olszews­ki.

Trady­cyjne przemówienia w imie­niu absol­wen­tów poszczegól­nych kierunk­ów wygłosili lek. Ewa Mali­nows­ka (kierunek lekars­ki – cywilny), ppor. lek. Adam Dur­ma (kierunek lekars­ki – wojskowy) oraz Karol Kubic­ki (fizjoter­apia).

Spec­jalne podz­iękowanie z rąk Rek­to­ra otrzy­mał Mateusz Wia­tr. Ten skrom­ny absol­went Wydzi­ału Wojskowo — Lekarskiego, członek uczel­ni­anego Chóru, ode­brał hon­orowy dyplom — podz­iękowanie za zaan­gażowanie, wszech­stron­ność, a przede wszys­tkim zainicjowanie i tworze­nie uczel­ni­anych akty­wnoś­ci kul­tur­al­nych, które na stałe wpisały się już w uni­w­er­sytecką trady­cję.

Uroczys­toś­ci zakończy wys­tęp Orkiestry Kon­cer­towej Reprezen­ta­cyjnego Zespołu Artysty­cznego Wojs­ka Pol­skiego pod kierown­ictwem Grze­gorza Mie­limą­ki i mjr Marci­na Śląza­ka.

  • Opublikowano: 29 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP