Aktualności

Wręczenie nagród Łódzkiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk dla wybitnych młodych naukowców


W dniu 23 listopa­da 2015 odbyło się uroczyste wręcze­nie nagród Łódzkiego Odd­zi­ału Pol­skiej Akademii Nauk dla wybit­nych młodych naukow­ców. Z wielką przy­jem­noś­cią może­my ogłosić, że tegorocznym zwycięzcą w kat­e­gorii nauk bio­log­icznych i medy­cznych został dr hab. n med. Woj­ciech Fendler z Klini­ki Pedi­atrii, Onkologii, Hema­tologii i Dia­betologii.

Nagrod­zone osiąg­nię­cie obe­j­mowało cykl prac doty­czą­cych bio­mark­erów i epi­demi­ologii rzad­kich form cukrzy­cy u dzieci, które to bada­nia, dr Fendler real­i­zował w zes­pole Pro­fe­so­ra Woj­ciecha Mły­narskiego.

Nagrody przyz­nawane są raz do roku — w tegorocznej, 26 edy­cji kapituła naukowa przyz­nała nagrody w kat­e­go­ri­ach: Nau­ki Tech­niczne, Nau­ki Human­isty­czne i Społeczne, Nau­ki Ścisłe, Nau­ki Bio­log­iczne i Medy­czne oraz Nagrodę Artysty­czną.

Kole­j­na, 27 edy­c­ja nagród naukowych odbędzie się w sty­czniu 2016 roku (link do strony) — wszys­t­kich chęt­nych serdecznie zaprasza­my do składa­nia zgłoszeń!

  • Opublikowano: 23 listopada 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP