Aktualności

Wręczono odznaczenia państwowe i uczelniane


Pod­czas dzisiejszej uroczys­toś­ci inau­gu­ru­jącej nowy rok aka­demic­ki zostały wręc­zone odz­naczenia państ­wowe i uczel­ni­ane.

W imie­niu Prezy­den­ta Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej aktu deko­racji dokon­ał Dorad­ca Prezy­den­ta Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Łukasz Rzepec­ki, które­mu towarzyszył JM Rek­tor.

Za zasłu­gi w dzi­ałal­noś­ci na rzecz roz­wo­ju nauk medy­cznych odz­naczeni zostali:

Sre­brnym Krzyżem Zasłu­gi

 • Mał­gorza­ta Czyż – za wzorowe, wyjątkowo sum­i­enne wykony­wanie obow­iązków wynika­ją­cych z pra­cy zawodowej

Zło­tym Medalem za Dłu­go­let­nią Służbę

 • Jolan­ta Kujawa
 • Jolan­ta Płoc­ka
 • Andrzej Stańczak

Sre­brny Medal za Dłu­go­let­nią Służbę

 • Edy­ta Grzelews­ka
 • Mał­gorza­ta Plusko­ta

Woje­w­o­da Łódz­ki, Tobi­asz Bocheńskie towarzyszył Rek­torowi we wręcze­niu uczel­ni­anych wyróżnień.

Medal za zasłu­gi dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi otrzy­mali:

 • Andrzej Bednarek
 • Ewa Frąszczak
 • Bolesław Kar­wows­ki
 • Stanisława Lip­ińs­ka
 • Jolan­ta Nawrot-Mod­ran­ka
 • Hali­na Wysok­ińs­ka
 • Jolan­ta Zaw­ils­ka

Odz­nakę “zasłużony dla UM w Łodzi” otrzy­mali:

 • Ewa Borowiak
 • Jacek Drob­nik
 • Ewa Górec­ka
 • Krysty­na Jędrychows­ka-Dańs­ka
 • Michał Kołodziejczyk
 • Mag­dale­na Kwaśniews­ka
 • Marek Lip­ińs­ki
 • Cecylia Miel­czarek
 • Woj­ciech Pająk
 • Zenona Pew­ca
 • Elż­bi­eta Rębas
 • Mał­gorza­ta Sidorkiewicz

Nieste­ty nie wszys­tkie uhonorowane oso­by mogły być dziś z nami.

Wszys­tkim jed­nak serdecznie grat­u­lu­je­my!

 • Opublikowano: 1 października 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP