Aktualności

Współpraca Uniwersytetu Medycznego i Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego.


25 sierp­nia br. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, reprezen­towany przez rek­to­ra, prof. Pawła Górskiego i Wojew­ódz­ka Stac­ja Ratown­ict­wa Medy­cznego w Łodzi, którą reprezen­tował dyrek­tor Bogusław Tyka, pod­pisali list inten­cyjny doty­czą­cy współpra­cy.

Doku­ment for­mal­izu­je założe­nia związane z trwa­jącą od lat koop­er­acją obu insty­tucji.

Obszar naukowy, orga­ni­za­c­ja prak­tyk stu­denc­kich, pro­moc­ja zdrowia i edukacji zdrowot­nej, wymi­ana danych statysty­cznych i epi­demi­o­log­icznych doty­czą­cych mieszkańców wojew­ództ­wa łódzkiego oraz infor­ma­cji związanych z kon­trak­towaniem i real­iza­cją świad­czeń medy­cznych w wojew­ództwie, to tylko niek­tóre z wyty­cznych pod­pisanego doku­men­tu.

W ramach koop­er­acji waka­cyjne staże i prak­ty­ki real­izu­ją już stu­den­ci Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu naszej Uczel­ni, a przy­p­ieczę­towaniem pod­pisanego dziś lis­tu, było przekazanie przez WSRM w Łodzi karet­ki pogo­towia, która posłuży stu­den­tom Uni­w­er­syte­tu do celów dydak­ty­cznych.

  • Opublikowano: 25 sierpnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP