Aktualności

Współpraca ze szpitalem im. Orłowskiego w Warszawie


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi i Samodziel­ny Pub­liczny Szpi­tal Klin­iczny im. Prof. W. Orłowskiego w Warsza­w­ie pod­pisały list inten­cyjny doty­czą­cy współpra­cy oraz wspól­nych dzi­ałań obe­j­mu­ją­cych tem­atykę zmi­an sys­te­mowych, real­iza­cji poli­tyk państ­wa, cyfryza­cji i innowacji w ochronie zdrowia oraz obszar zdrowego i akty­wnego starzenia.

W dniu 17.01.2024 r. w siedz­i­bie Samodziel­nego Pub­licznego Szpi­ta­la Klin­icznego im. Prof. W. Orłowskiego w Warsza­w­ie Pan Kan­clerz UM dr Jacek Grabows­ki i Dyrek­tor Szpi­ta­la, Pan Tomasz Kopiec pod­pisali list inten­cyjny doty­czą­cy przyszłej współpra­cy obu jed­nos­tek m .in. w obszarach zmi­an sys­te­mowych, wali­d­owa­nia i wdraża­nia innowa­cyjnych rozwiązań do placówek ochrony zdrowia.

Pod­pisa­niu lis­tu towarzyszyła intere­su­ją­ca dyskus­ja o możli­wych obszarach współpra­cy oraz potenc­jale obu jed­nos­tek w tym zakre­sie, w której poza Panem Kan­clerzem Jack­iem Grabowskim, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi reprezen­tował także Kierown­ik Dzi­ału Roz­wo­ju Sys­temów Opie­ki Zdrowot­nej Pan Łukasz Łukaws­ki, a ze strony Szpi­ta­la im. Prof. W Orłowskiego także Panowie: prof. Ryszard Gellert — Dyrek­tor Cen­trum Medy­cznego Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego, prof. Piotr Jankows­ki – Zastęp­ca Dyrek­to­ra Szpi­ta­la ds. lecznict­wa, prof. Wiesław Tarnows­ki —  Zastęp­ca Dyrek­to­ra Szpi­ta­la ds. klin­icznych oraz Pani dr Moni­ka Burzyńs­ka – koor­dy­na­tor ds. roz­wo­ju.

Ze strony Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, real­iza­cję dal­szych dzi­ałań wynika­ją­cych z pod­pisanego doku­men­tu, Pan Kan­clerz powierzył Dzi­ałowi Roz­wo­ju Sys­temów Opie­ki Zdrowot­nej. Liczymy na dłu­go­let­nią i efek­ty­wną współpracę obu insty­tucji!

  • Opublikowano: 24 stycznia 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP