Aktualności

Wybory 2016


wybory

Szanowni Państ­wo,

Mam zaszczyt powiadomić, iż w dniu dzisiejszym Sen­at Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi przyjął uch­wałą Reg­u­lamin Wybor­czy Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi Kadencji 2016–2020 oraz zaak­cep­tował Kalen­darz Wyborów Władz Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi Kadencji 2016–2020.

Doku­men­ty te prezen­tu­je­my Państ­wu na stron­ie http://wybory2016.umed.pl, która jest do Państ­wa dys­pozy­cji przez cały okres trwa­nia wyborów. Strona zaw­iera także inne infor­ma­c­je związane z ordy­nacją, a mianowicie:

  • listy elek­torów – osób uprawnionych do głosowa­nia
  • uch­wały Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej stanow­iące o pod­ję­tych decyz­jach, w tym w/w Reg­u­lamin  i Kalen­darz
  • uch­wały Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odnoszące się do pro­ce­dur wybor­czych.

Począwszy od przyszłego miesią­ca na stron­ie będą zamieszczane komu­nikaty doty­czące poszczegól­nych czyn­noś­ci wybor­czych.


Sekre­tarz
Uczel­ni­anej Komisji Wybor­czej UM w Łodzi
mgr Anna Sko­morows­ka

  • Opublikowano: 29 stycznia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP