Aktualności

Wybory 2024 – ostatnie dni na złożenie oświadczeń


Przy­pom­i­namy, że trwa zbieranie oświad­czeń od pro­fe­sorów i pro­fe­sorów uczel­ni chcą­cych wziąć udzi­ał w wyb­o­rach Rek­to­ra (ter­min składa­nia oświad­czeń mija 12 sty­cz­nia 2024 r.), a w pozostałych gru­pach pra­cown­iczych zgłoszeń kandy­datów na elek­torów (w ter­minie do 19 sty­cz­nia 2024 r.).

  • Pro­fe­sorowie i pro­fe­sorowie uczel­ni, którzy nie złożą oświad­czeń do 12 sty­cz­nia br. (ter­min ostate­czny) nie będą mogli wziąć udzi­ału w głosowa­niu.
  • Pro­ce­durze lus­tra­cyjnej podle­ga­ją wszyscy elek­torzy oraz kandy­daci na elek­trów urodzeni przed 1 sierp­nia 1972 r. Jest to wymóg wynika­ją­cy z nadrzęd­nych aktów prawnych, a jedyną dopuszczal­ną for­mą złoże­nia tego doku­men­tu jest for­ma pisem­na z odręcznym pod­pisem.
  • Wery­fikacji wcześniej złożonego oświad­czenia lus­tra­cyjnego moż­na dokon­ać na stron­ie IPN: https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/
  • Wszys­tkie głosowa­nia odby­wać się będą elek­tron­icznie. Do odd­a­nia gło­su niezbęd­ny będzie tylko dostęp do uczel­ni­anej pocz­ty elek­tron­icznej.

W przy­pad­ku dodatkowych pytań zachę­camy do kon­tak­tu z sekre­tari­atem UKW:

Elż­bi­eta Sław­ińs­ka
elzbieta.slawinska@umed.lodz.pl
tel. (42) 272 58 86
tel. 519 762 582

Syl­wia Ole­sińs­ka
sylwia.olesinska@umed.lodz.pl
tel. (42) 272 58 92

  • Opublikowano: 5 stycznia 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP