Aktualności

Wydział Lekarski z prestiżową kategorią „A+”


Poz­nal­iśmy wyni­ki para­me­tryza­cji jed­nos­tek naukowych.

Komitet Ewalu­acji Jed­nos­tek Naukowych po raz dru­gi ocenił dzi­ałal­ność naukową i badaw­c­zo-roz­wo­jową jed­nos­tek naukowych. Wydzi­ał Lekars­ki, jako jedyny spośród wszys­t­kich uczel­ni medy­cznych, uzyskał prestiżową kat­e­gorię A+. Oznacza to, że jed­nos­t­ka reprezen­tu­je najwyższy poziom naukowo-badaw­czy w skali kra­ju.

Pozostałe wydzi­ały Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi również uzyskały pozy­ty­wne wyni­ki:

  • Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny – kat­e­go­ria B
  • Wydzi­ał Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego – kat­e­go­ria A
  • Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu — kat­e­go­ria A
  • Wydzi­ał Wojskowo-Lekars­ki – kat­e­go­ria A

Oce­ny te są nie tylko miarą sukcesów badaw­czych, ale też ważnym wskaźnikiem, mają­cym wpływ na wysokość przyz­nawanej dotacji z budże­tu.

  • Opublikowano: 17 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP