Aktualności

WYKŁAD ZESPOŁU ZIELONEGO


W piątek w Cen­trum Dydak­ty­cznym odbył się pier­wszy z cyk­lu wykładów pro­jek­tu men­torskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi – KUMPEL.

Jako pier­wszy swo­ją pracę prezen­tował Zespół Zielony. Po obe­jrze­niu krótkiego filmiku prezen­tu­jacego doty­chcza­sowe osiąg­niecia zespołu, głos zabrała Men­tor – Pani Prof. Anna Zalews­ka-Janows­ka i Opiekun­ki – dr Alic­ja Ograczyk oraz mgr Zofia Kabz­ińs­ka. Opowiedzi­ały one o pro­jek­cie oraz przy­bliżyły zagad­nie­nie stre­su a także przed­staw­iły wyni­ki związane z badaniem poziomu stre­su uczniów I LO w Łodzi im. M. Koperni­ka. Później Pani Maja Fraszek i Pan Szy­mon Tur­czyńs­ki opowiedzieli o prze­biegu całego tygod­nia antys­tre­sowego, który przy­go­towali w swo­jej szkole. Całość poprowadz­ił Pan dr Paweł Ras­mus.

Grat­u­lu­je­my całe­mu zespołowi doty­chcza­sowych osiąg­nięć i czekamy na prezen­tację kole­jnej grupy.

7 kwiet­nia spotkamy się z przed­staw­iciela­mi Zespołu Niebieskiego.

  • Opublikowano: 29 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP