Aktualności

Wyniki egzaminu z języka obcego na studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia


Szanowni Państ­wo,
w celu iden­ty­fikacji kandy­da­ta, proszę posługi­wać się numerem iden­ty­fika­cyjnym, który jest znany tylko Państ­wu i został nadany w trak­cie pro­ce­su rejes­tracji w inter­ne­towym sys­temie rekru­ta­cyjnym.

Dla osób które zdały egza­min, zostały wyz­nac­zone ter­miny egza­minu z przed­mio­tu kierunk­owego.
Prosimy o przy­by­cie w wyz­nac­zonym ter­minie do poko­ju 128 na Wydzi­ał Nauk o Zdrowie UMED w Łodzi, Plac Hallera 1.

Godz­i­na egza­minu może podle­gać drob­nym prze­sunię­ciom.
Prosimy o nieco wcześniejsze przy­by­cie na egza­min.

Wyni­ki egza­minu z nowożyt­nego języ­ka obcego

  • Opublikowano: 5 lipca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP