Aktualności

Wyniki konkursów POWER


Miło nam poin­for­mować, że właśnie zostały opub­likowane listy rankingowe dla dwóch konkursów, w ramach, których Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi aplikował o środ­ki. Nasze pro­jek­ty znalazły się w czołów­ce list:

- wspar­cie Aka­demic­kich Biur Kari­er — pier­wsze miejsce na liś­cie rankingowej
- real­iza­c­ja pro­gramów stażowych dla stu­den­tów — 12 i 16 miejsce na liś­cie rankingowej

  • Opublikowano: 12 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP