Aktualności

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej


24 maja 2019 r. na stron­ie KdN zostały zamieszc­zone wyni­ki wyborów do Rady Doskon­ałoś­ci Naukowej 2019.

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że pośród 141. osób, wyło­nionych w sposób demokraty­czny przez pon­ad 18 tysię­cy uprawnionych do głosowa­nia, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi uzyskał dwo­je reprezen­tan­tów.

Członka­mi pier­wszej Rady Doskon­ałoś­ci Naukowej (RDN) zostali:
Pani prof. dr hab. n. farm. Elż­bi­eta Miki­ciuk-Olasik oraz Pan prof. dr hab. n.med. Adam Dzi­ki.

Zadaniem RDN będzie przede wszys­tkim dbałość o najwyższe stan­dardy jakoś­ci dzi­ałal­noś­ci naukowej, wyma­gane do uzyska­nia stop­ni naukowych, stop­ni w zakre­sie sztu­ki i tytułu pro­fe­so­ra.

Docelowo, Rada zastąpi Cen­tral­ną Komisję ds. Stop­ni i Tytułów w zakre­sie nad­zoru nad indy­wid­u­al­ny­mi postępowa­ni­a­mi awan­sowy­mi.

Wybranym serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy powodzenia w real­iza­cji nowych obow­iązków.

Peł­na lista członków RDN: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/05/20190523rdn1zaczniknr2-listakandydatwwybranychnaczonkwrdn.pdf

  • Opublikowano: 28 maja 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP