Aktualności

WYNIKI XVIII EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ I MAGISTERSKĄ


Miło nam poin­for­mować, że nasz pra­cown­ik — dr Marcin Braun, otrzy­mał główną nagrodę w kat­e­gorii prac dok­tors­kich w konkur­sie na najlep­szą pracę dok­torską i mag­is­ter­ską przy­go­towaną z zas­tosowaniem narzędzi statysty­ki i anal­iz danych zawartych w pro­gra­mach z rodziny STATISTICA.
Zwycięs­ka pra­ca zaty­tułowana jest “Znacze­nie klin­iczne osi FGFR2-PR w inwazyjnym raku pier­si”. Obro­niona została na Wydziale Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, a jej pro­mo­torem była prof. Han­na Romańs­ka-Knight z Zakładu Patologii. Nagro­da w wysokoś­ci 3 000 zł brut­to zostanie podzielona po połowie pomiędzy auto­ra i pro­mo­tor pra­cy. Nagrodą dodatkową w konkur­sie dla Wydzi­ału Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi pro­mu­jącego pracę jest szkole­nie zamknięte STATISTICA – kurs pod­sta­wowy dla grupy pra­cown­ików Wydzi­ału.
To już XVIII edy­c­ja konkur­su. Jego orga­ni­za­torem jest fir­ma Stat­Soft Pol­s­ka a patronat nad konkursem sprawu­je Pol­skie Towarzyst­wo Statysty­czne.
Celem konkur­su jest pro­moc­ja autorów najlep­szych prac wyko­rzys­tu­ją­cych metody anal­izy danych oraz pop­u­laryza­c­ja nowoczes­nych narzędzi anal­i­ty­cznych zawartych w pro­gra­mach z rodziny STATISTICA. W XXIII edy­cji konkur­su, która została przeprowad­zona w roku 2020 i 2021 nadesłano kilka­dziesiąt prac pochodzą­cych z różnych dziedzin badań naukowych.
Serdecznie grat­u­lu­je­my zwycięst­wa i życzymy kole­jnych sukcesów!
  • Opublikowano: 1 lutego 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP