Aktualności

Wyróżnienie dla UMEDu


Miło nam poin­for­mować, że w wyniku pro­ce­dury konkur­sowej, Klini­ka Immunologii, Reuma­tologii i Aler­gologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi otrzy­mała sta­tus Cen­trum Doskon­ałoś­ci w zakre­sie Aler­gologii i Immunologii Klin­icznej, przyz­nany przez Świa­tową Orga­ni­za­cję Alergii (WHO), z siedz­ibą w Mil­wau­kee, USA.

Jest to jed­no z czter­nas­tu Cen­trów w Europie wyróżnionych tym tytułem.

Panu Pro­fe­sorowi Markowi L. Kowal­skiemu oraz całe­mu Zespołowi serdecznie grat­u­lu­je­my!

Na stron­ie www.worldallergy.org/wao-centers-of-excellence/europe/medical-university-of-lodz  zna­jdziecie Państ­wo więcej infor­ma­cji o dzi­ałal­noś­ci Klini­ki.

  • Opublikowano: 21 lutego 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP