Aktualności

Nagroda Zaufania „Złoty Otis” 2016 dla Profesora Drzewoskiego


Miło nam poin­for­mować, że Prof. Józef Drze­wos­ki, Kierown­ik Klini­ki Chorób Wewnętrznych, Dia­betologii i Far­makologii Klin­icznej, został wyróżniony Hon­orową Nagrodą Zau­fa­nia „Zło­ty Otis” 2016 za upowszech­ni­an­ie wiedzy o lecze­niu cukrzy­cy pod­czas dwudzi­es­tu sym­pozjów dia­beto­log­icznych. Nagro­da zostanie wręc­zona 30 wrześ­nia br. na Kon­fer­encji Pol­skiego Towarzyst­wa Dia­beto­log­icznego w Zakopanem.

Co roku Kapituła Nagrody przyz­na­je Hon­orowe Nagrody Zau­fa­nia „Zło­ty OTIS” osobom i orga­ni­za­cjom pozarzą­dowym pracu­ją­cym na rzecz wzmoc­nienia sys­te­mu pol­skiej opie­ki zdrowot­nej.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

złoty OTIS

  • Opublikowano: 21 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP