Aktualności

Wystartował nowy serwis tematyczny – www.kariera.umed.pl


Zaprasza­my do odwiedza­nia strony www.kariera.umed.pl.
Obok ofert pra­cy, staży i prak­tyk, ser­wis ma przy­bliżyć sam pro­ces rekru­tacji, wskazać możli­woś­ci roz­wo­ju zawodowego osób zatrud­nionych w Uczel­ni.

Mamy nadzieję, że potenc­jal­ny kandy­dat,  nowy pra­cown­ik czy oso­ba już zatrud­niona
w Uni­w­er­syte­cie zna­jdą na stron­ie wiele ciekawych i cen­nych infor­ma­cji.

Usłu­ga będzie sukcesy­wnie rozbu­dowywana, zgod­nie z potrze­ba­mi i oczeki­wa­ni­a­mi użytkown­ików.

Zachę­camy do zapoz­na­nia się z nowym ser­wisem oraz naszą stroną na Face­booku — @UMEDkariera

  • Opublikowano: 16 lipca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP