Aktualności

Wystartował projekt aktywizacji seniorów – CoActive


13 maja, pod­czas inau­gu­racjj  „V Łódz­kich Senio­ral­iów”, odbył  się Info Day pro­jek­tu CoAc­tive (CoA), którego koor­dy­na­torem jest Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi.

Pod­czas tego wydarzenia wszyscy zain­tere­sowani seniorzy uzyskali kom­plek­sowe infor­ma­c­je na tem­at założeń pro­jek­tu CoAc­tive (CoA) oraz poz­nali har­mono­gram planowanych zajęć i warsz­tatów. Dodatkowo mieli oni okazję pod­dać się pod­sta­wowym badan­iom np. zmierzyć ciśnienia. Stu­den­ci pielęg­niarst­wa udzielali również porad w zakre­sie pro­fi­lak­ty­ki zdrowot­nej seniorów. Zain­tere­sowane oso­by mogły podzielić się swoi­mi opini­a­mi na tem­at dostęp­noś­ci i atrak­cyjnoś­ci wydarzeń orga­ni­zowanych dla osób starszych oraz ich zapotrze­bowa­nia na określone usłu­gi medy­czne. Łącznie w bada­niu anki­etowym, przeprowad­zonym przez zespół pro­jek­tu CoAc­tive (CoA) wzięło  udzi­ał 147 osób, w tym 120 kobi­et oraz 27 mężczyzn w wieku od 55 do 75 lat.

Szczegółowy pro­gram spotkań i warsz­tatów CoA dostęp­ny jest tutaj.

CoAc­tive (CoA) to między­nar­o­dowy pro­jekt finan­sowany przez EIT Health, real­i­zowany w part­nerst­wie z Miastem Łódź, Eras­mus Uni­ver­si­ty Med­ical Cen­tre Rot­ter­dam, MADoPA, Uni­ver­si­ty of Cologne (UoC).

Dodatkowe infor­ma­c­je na tem­at pro­jek­tu: https://www.eithealth.eu/coactive

  • Opublikowano: 23 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP