Aktualności

XII Międzynarodowe Sympozjum Proktologiczne


W imie­niu orga­ni­za­torów serdecznie zaprasza­my na XII Między­nar­o­dowe Sym­pozjum Prok­to­log­iczne, które odbędzie się w dni­ach 25–26 maja w Łodzi.

Orga­ni­za­torzy sym­pozjum, pod prze­wod­nictwem prof. Adama Dzikiego, dokłada­ją wszel­kich starań, żeby polscy lekarze zaj­mu­ją­cy się na co dzień chirurgią jeli­ta grubego i ter­apią pac­jen­tów z choroba­mi prok­to­log­iczny­mi mieli dostęp do najnowszej wiedzy w tych dziedz­i­nach. Prele­gen­ci sym­pozjum to wybit­nej klasy spec­jal­iś­ci, niejed­nokrot­nie pio­nierzy w tech­nikach chirur­gicznych i meto­dach ter­apeu­ty­cznych u pac­jen­tów z choroba­mi jelit.

Udzi­ał w najbliższym sym­pozjum potwierdzili prok­tolodzy z USA, Niemiec, Szwa­j­carii, Aus­trii, Włoch, Wielkiej Bry­tanii i wielu innych kra­jów.

Sym­pozjum odby­wa się pod Patronatem Hon­orowym Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, prof. Radzisława Kord­ka.

Szczegółowe infor­ma­c­je oraz pro­gram wydarzenia: www.sympozjumproktologiczne.pl

  • Opublikowano: 24 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP