Aktualności

XIII Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna oraz XI MIędzynarodowa Studencka Konferencja Kardiologiczna


W dni­ach 2–3 czer­w­ca 2016 r. odbyła się XIII Między­nar­o­dowa Kon­fer­enc­ja Kar­di­o­log­icz­na oraz XI MIędzy­nar­o­dowa Stu­denc­ka Kon­fer­enc­ja Kar­di­o­log­icz­na orga­ni­zowane przez Śląskie Cen­trum Chorób Ser­ca w Zabrzu. Hasłem prze­wod­nim tegorocznej Kon­fer­encji była „Per­son­al­iza­c­ja pro­ce­su diag­nos­ty­czno-ter­apeu­ty­cznego oraz straty­fikac­ja ryzy­ka w schorzeni­ach ser­cowo-naczyniowych”.

Miło nam poin­for­mować, że w konkur­sie prac stu­denc­kich 2. nagrodę w sesji Kar­di­ologii Ogól­nej zdobyły stu­den­t­ki 5 roku wydzi­ału lekarskiego: Moni­ka Kole­jwa, Domini­ka Rosół, Pauli­na Podle­js­ka oraz Mar­ta Wyn­imko. Przed­staw­iły one autorską pracę pod tytułem “Effects of the hydra­tion sta­tus and the changes of blood pres­sure and heart rate induced by hemodial­y­sis on intra­di­a­lyt­ic changes of high sen­si­tiv­i­ty tro­ponin T.” zre­al­i­zowaną w ramach Stu­denck­iego Koła Naukowego przy Klin­ice Nefrol­ogii, Hiperten­sjologii i Trans­plan­tologii Nerek pod opieką prof. n.med. Michała Now­ick­iego oraz lek. Mał­gorzaty Wajdlich.

Autor­ki otrzy­mały wyrazy uzna­nia za wyso­ki poziom pra­cy od członków komisji oraz od prof. Mar­i­ana Zem­bali, dyrek­to­ra Śląskiego Cen­trum Chorób Ser­ca w Zabrzu oraz byłego Min­is­tra Zdrowia. Lau­re­atkom serdecznie grat­u­lu­je­my oraz życzymy dal­szych sukcesów!

konf-stud

  • Opublikowano: 7 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP