Aktualności

XVI Konferencja „Alergia Astma Immunologia Łódź 2017” – zaproszenie


W imie­niu orga­ni­za­torów serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w XVI Kon­fer­encji „Aler­gia Ast­ma Immunolo­gia Łódź 2017”, która odbędzie się w dni­ach 8–10 czer­w­ca 2017 r.

Dla uczest­ników przy­go­towano:

 • dziesięć sesji ple­narnych omaw­ia­ją­cych postępowanie
  w ast­mie i chorobach aler­gicznych u dzieci i dorosłych
 • przegląd świa­towych doniesień z ostat­niego roku
 • wykłady ekspertów przed­staw­ia­jące „gorące” tem­aty
 • inter­ak­ty­wne warsz­taty diag­nos­ty­czne
 • dyskusję ciekawych i trud­nych przy­pad­ków klin­icznych
 • obec­ność blisko 40 najwybit­niejszych ekspertów aler­gologii
  z całego kra­ju
 • możli­wość prezen­tacji włas­nych doświad­czeń i badań

Prze­wod­niczą­cym Komite­tu Naukowego Kon­fer­encji jest prof. Marek L. Kowal­s­ki. Wydarze­nie zostało objęte Patronatem Hon­orowym Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi – prof. Radzisława Kord­ka.

Dodatkowe infor­ma­c­je oraz pro­gram kon­fer­encji są dostęp­ne na stron­ie: www.alergia-lodz2017.pl

 • Opublikowano: 11 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP