Aktualności

XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań Nad Histaminą


W dniu jutrze­jszym,  27.10.2016 o godz 19:00 w Sali kon­fer­en­cyjnej B Hotelu Ambasador Cen­trum w Łodzi,  rozpoczy­na się XVI Kon­fer­enc­ja Pol­skiego Towarzyst­wa Badań Nad His­t­a­miną  nt „Bio­genic Amines and Relat­ed Bio­log­i­cal­ly Active Com­pounds”. Współor­ga­ni­za­torem Kon­fer­encji jest Zakład Bio­chemii Hor­monów. W pro­gramie intere­su­jące wykłady naukow­ców o świa­towej renomie:

Enzo Agostinel­li, La Sapien­za Uni­ver­si­ty Rome, Italy; Nicholas Car­ruthers, Janssen Research & Devel­op­ment, San Diego, USA; Jaroslaw Dastych,  Pol­ish Acad­e­my of Sci­ences, Lodz, Poland;  Philippe De Deur­waerdere, Uni­ver­si­ty of Bor­deaux, France; Madeleine Ennis, The Queen’s Uni­ver­si­ty of Belfast, Noth­ern Ire­land, UK;  Dar­iusz Mato­siuk, Med­ical Uni­ver­si­ty of  Lublin, Poland;   Pert­ti Pan­u­la, Uni­ver­si­ty of Helsin­ki, Fin­land; Beat­rice Pas­sani, Uni­ver­si­ty of Flo­rence, Italy; Andrzej Pilc, Pol­ish Acad­e­my of Sci­ences, Cra­cov, Poland; Hol­ger Stark, Hein­rich Heine Uni­ver­si­ty Dues­sel­dorf, Ger­many; Satoshi Tana­ka, Okaya­ma Uni­ver­si­ty Grad­u­ate School of Med­i­cine, Den­tistry, and Phar­ma­ceu­ti­cal Sci­ences, Okaya­ma, Japan; Mer­cedes Unze­ta, Autonomous Uni­ver­si­ty of Barcelona, Spain;

Kon­fer­enc­ja zakończy sie  29.10.2016. Pro­gram kon­fer­encji oraz streszczenia wykładów i prezen­tacji są dostęp­ne na stron­ie   www.polskie-towarzystwo-badan-nad-histamina-lodz.pl

ptbhXVI_Conference_5plakat_prev2

 

  • Opublikowano: 26 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP