Aktualności

XXIII Łódzka Konferencja Kardiologiczna wraz z IX Forum Kardiologii Obrazowej


11 mar­ca 2017 roku odbędzie się kole­j­na odsłona najwięk­szego spotka­nia kar­di­ologów w wojew­ództwie łódzkim — XXIII Łódz­ka Kon­fer­enc­ja Kar­di­o­log­icz­na. Kon­fer­enc­ja orga­ni­zowana jest rokrocznie przez Kat­e­drę i Klinikę Kar­di­ologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, a jej uczest­ników trady­cyjnie już goś­cić będzie nowoczesne Cen­trum Dydak­ty­czne Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego przy uli­cy Pomorskiej w Łodzi.

Wydarze­nie od wielu lat cieszy się niemale­jącą pop­u­larnoś­cią w środowisku medy­cznym. W poprzed­nim roku ses­je zgro­madz­iły pon­ad 800 uczest­ników zain­tere­sowanych postę­pa­mi w dziedzinie diag­nos­ty­ki, leczenia i prewencji chorób układu krąże­nia. Wykład­ow­cy naszej kon­fer­encji to trady­cyjnie najwybit­niejsi polscy eksper­ci i znakomi­ci dydak­ty­cy.

Pro­gram uwzględ­nia zróżni­cow­any pro­fil uczest­ników – zamierza­my anal­i­zować najnowsze wyty­czne prewencji i leczenia, przy­pom­nieć najnowsze postępy wiedzy z kluc­zowych kon­gresów kar­di­o­log­icznych i zająć się wspól­ny­mi tem­ata­mi kar­di­olo­ga, internisty i lekarza rodzin­nego. Jesteśmy przeświad­czeni, iż tem­aty­ka zain­tere­su­je kar­di­ologów i lekarzy chorób wewnętrznych, ale liczymy, że pro­gram okaże się intere­su­ją­cy również dla lekarzy innych spec­jal­iza­cji oraz stu­den­tów medy­cyny.

Atrak­cyjność tegorocznego pro­gra­mu pod­nosi odby­wa­jące się po raz dru­gi na odręb­nej sali IX Forum Kar­di­ologii Obra­zowej – kon­fer­enc­ja szkole­niowa o sta­tusie szkole­nia akredy­ta­cyjnego Sekcji Echokar­dio­grafii Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­o­log­icznego – szczegóły dostęp­ne pod adresem www.forumkardiologii.umed.pl

Tegoroczną nowinkę stanowi nato­mi­ast presym­pozjum dedykowane spec­jal­is­tom elek­trokar­di­ologii – dzię­ki współpra­cy z Panem Pro­fe­sorem Andrze­jem Kutarskim powołal­iśmy do życia Forum Aryt­mii ARYTMICA www.arytmica.umed.pl, które odbędzie się w piątek 10 mar­ca 2017 w Hotelu Andel’s w Łodzi.

Zaprasza­my do udzi­ału!

Więcej infor­ma­cji oraz rejes­trac­ja na stron­ie: www.lkk.umed.pl

 

  • Opublikowano: 14 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP