Aktualności

XXIII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej


Szanowni Państ­wo

 

W imie­niu Komite­tu Orga­ni­za­cyjnego serdecznie zaprasza­my Państ­wa do udzi­ału w Ogólnopol­skim XXIII Sym­pozjum Sekcji Kar­di­ologii Ekspery­men­tal­nej Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­o­log­icznego oraz Komite­tu Nauk Fizjo­log­icznych i Far­mako­log­icznych PAN, które odbędzie się w dni­ach 15–17 listopa­da 2018 roku w Łodzi.

 

Współor­ga­ni­za­torem Sym­pozjum jest Zakład Badań Neu­ropep­ty­dów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

 

Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich zain­tere­sowanych bada­ni­a­mi z zakre­su układu krąże­nia.

 

Sym­pozjum odbędzie w Hotelu Cam­pov­erde,
ul. Gra­bińs­ka 43, 92–701 Łódź

 

www.campoverde.pl

 

Zachę­camy do odwiedza­nia strony  inter­ne­towej  oraz pro­filu Sym­pozjum na face­booku, na których będą umieszczane wszys­tkie aktu­alne infor­ma­c­je.

 

https://www.facebook.com/XXIII-Sympozjum-Sekcji-Kardiologii-Eksperymentalnej-PTK-239035253335144/

 

http://kardiologia-eksperymentalna.pl/

 

Rejes­tracji prosimy dokony­wać za pomocą for­mu­la­rza
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScDgt3MNoYYaXO4wo…/viewform

Ter­min nadsyła­nia abstrak­tów: 7.09.2018

 

Zachę­camy również do zapoz­na­nia się ze wzorem, według którego należy przy­go­tować abstrakt: https://uploadfiles.io/wz1up

 

Z poważaniem
dr hab. n. med. Jacek Drob­nik
Prze­wod­niczą­cy Komite­tu Orga­ni­za­cyjnego

P.S. Pyta­nia doty­czące kon­fer­encji prosimy przesyłać na adres: sympozjum-ptk@umed.lodz.pl bądź zamieszczać na pro­filu FB.

  • Opublikowano: 21 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP