Aktualności

XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej


W imie­niu orga­ni­za­torów serdecznie zaprasza­my na XXIII Zjazd Pol­skiego Towarzyst­wa Chirurgii Onko­log­icznej, który odbędzie się w Łodzi, w dni­ach 18–20 maja 2017 r.

Tem­atem prze­wod­nim Zjaz­du będzie prob­lematy­ka raka żołąd­ka, obec­nie jed­nego z najtrud­niejszych nowot­worów w aspekcie diag­nos­ty­ki i leczenia. Tem­at ten jest aktu­al­ny również z tego powodu, że mimo postępu jaki dokon­ał się w lecze­niu chorych na raka żołąd­ka, wyni­ki leczenia są nadal niezad­owala­jące. Dlat­ego pro­ponu­je­my omówie­nie tego tem­atu, spoglą­da­jąc na ten nowotwór jako na prob­lem wielodyscy­pli­narny. Zaprasza­my także na trady­cyjnie orga­ni­zowaną Kon­fer­encję Naukowo-Szkole­niową PTChO, która tym razem poświę­cona będzie prob­lematyce nowot­worów dziedz­icznych.

18 maja w Stre­fie Wiedzy i Innowacji odbędzie się również Ses­ja Młodych towarzyszą­ca Zjaz­dowi, orga­ni­zowana przez Koło Chirurgii Onko­log­icznej przy Klin­ice Chirurgii Onko­log­icznej UM.

XXIII Zjazd Pol­skiego Towarzyst­wa Chirurgii Onko­log­icznej odby­wa się pod hon­orowym patronatem Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi – prof. Radzisława Kord­ka.

Dodatkowe infor­ma­c­je oraz pro­gram zjaz­du zna­j­du­ją się:
http://www.zjazdptcho.viamedica.pl/23.2017/pl/Szanowni_Panstwo___51.html

  • Opublikowano: 11 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP