Aktualności

XXIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego


Szanowni Państ­wo,

Koleżan­ki i Koledzy,

W imie­niu orga­ni­za­torów mam ogrom­ny zaszczyt zaprosić Państ­wa do wzię­cia udzi­ału w XXIX Między­nar­o­dowym Kon­gre­sie Pol­skiego Towarzyst­wa Fizjo­log­icznego, który odbędzie się w dni­ach 21–23 wrześ­nia 2023 roku w Łodzi.

Zaprasza­my przed­staw­icieli środowisk nauk pod­sta­wowych i klin­icznych, zaj­mu­ją­cych się pracą badaw­czą obe­j­mu­jącą zagad­nienia fizjologii doświad­czal­nej, sportowej i klin­icznej, patofizjologii, biologii komór­ki, biologii moleku­larnej, gene­ty­ki oraz bio­chemii. Na Kon­gre­sie zapew­ni­amy ciekawe wykłady wygłos­zone przez zapros­zonych goś­ci z kra­ju i zagrani­cy, ustne prezen­tac­je młodych naukow­ców wybrane spośród nadesłanych streszczeń oraz prezen­tac­je plaka­towe.

Językiem kon­gre­su będzie ang­iel­s­ki, a główne tem­aty doty­czyć będą najnowszych osiąg­nięć i aktu­al­nie prowad­zonych badań. Szczegółowe infor­ma­c­je zawarte są na stron­ie inter­ne­towej kon­fer­encji (https://ptf.umed.pl/).

Z poważaniem

Dr hab. n. med. Jacek Drob­nik (prof. UM)

Prze­wod­niczą­cy Komite­tu Orga­ni­za­cyjnego

 

Pro­jekt pt.: „XXIX Kon­gres Pol­skiego Towarzyst­wa Fizjo­log­icznego w Łodzi” jest dofi­nan­sowany ze środ­ków budże­tu państ­wa w ramach pro­gra­mu Min­is­tra Edukacji i Nau­ki pod nazwą „Doskon­ała Nau­ka” nr pro­jek­tu: DNK/SP/549249/2022, kwo­ta dofi­nan­sowa­nia 259 028 PLN, całkowi­ta wartość pro­jek­tu 319 028 PLN.

  • Opublikowano: 23 lutego 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP